Det blev ett kvalitetsår i ordets rätta bemärkelse

Inför starten av varje verksamhetsår försöker jag definiera ett tema som gör att vi kopplar ihop alla våra aktiviteter mot detta tema. En form av kraftsamling och samordning. För 2018 var det kvalitet som var temat och när jag nu sitter och skriver ihop texten till bokslutet så kan jag inte låta bli att se hur väl vi stärkte kvaliteten i hela bolaget.

Året som gått har präglats av en ökad kvalitet och förbättrade processer i hela bolaget. Vätterhem är ett mycket välskött och kostnadseffektivt bostadsföretag som beror på fantastiska medarbetare, hyresgäster och en mycket engagerad styrelse liksom ägare. Det är en förmån att få vara en i laget och delta i denna samhällsförändring som bolaget är högst delaktig i, där vi försöker balansera affärsnytta med stort samhällsansvar.

Vi har sex långsiktiga mål som vi ska uppfylla 2023 för att tillhöra ett av landets bästa bostadsbolag. Målen mäts och utvärderas varje år. Utifrån utfall tar vi fram konkreta åtgärdsplaner. För fyra av dessa mål gick vi framåt och två bakåt. Vi förbättrade måluppfyllelsen för ekonomin, medarbetarnöjdheten, energianvändningen och antal påbörjade bostäder. Däremot gick vi något bakåt på kundnöjdhet och produktindex. Jag tycker resultatet är bra men att vi tappar några tiondelar på kundnöjdgeten är helt klart lite smolk i glädjebägaren. Idag ligger kundnöjdheten på 87,6 procent och här är målet 90 procent till 2023.

Årets resultat blev bolagets näst bästa någonsin på 105,8 mkr. Vi slog budget med 17 mkr och skälen är låga räntor, lägre uppvärmningskostnader, effektiva organisation och arbetsprocesser. Totalt har vi fördubblat det egna kapitalet till 820 mkr under mandatperioden och soliditeten uppgår numera till 24 procent. Vi har amorterat lån på 150 mkr och därmed sänkt vår belåning. Numera uppgår hela balansräkningen till 3,46 miljarder SKR och marknadsvärdet är beräknat till 8,6 miljarder SKR.

Ett stort glädjeämne var att vi kunde påbörja 212 nya bostäder i slutet av året. Det är den största volymen vi haft sedan 1970-talet och även 2019 ser ut att hamna på dessa nivåer. Projekten ligger i Samset, Fagerslätt och Kungsängen samt att vi omvandlat lokaler till bostäder. Till de nyproducerade husen har vi ansökt och beviljats statliga investerings- och energibidrag som leder till lägre hyror för blivande hyresgäster.

Vi har även slutfört vår strategiska byggupphandling som sträcker sig sex år framåt i tiden och som har ett värde på över 3 miljarder SKR. Detta kommer spara oss tid, ge oss möjligheter att sänka kostnader och påverka kvaliteten i bostäderna i högre utsträckning än tidigare. Ett arbete som tog över ett år att genomföra.

Parallellt med denna nyproduktion har vi satsat 120 mkr i direkt underhåll och 48 mkr i komponentbyten som förbättrar våra fastigheter i Öxnehaga, Österängen, Råslätt och City. Alltifrån tak- och fönsterbyten, ventilation, hissrenoveringar, radonsanering, trapphusrenoveringar till allt som avser lägenhetsunderhåll. Vi fortsätter alltså att stärka våra fastigheter genom ett långsiktigt och målinriktat arbete.

Under året blev vi trippelcertifierade i samband med att vår arbetsmiljö blev certifierad med klassificeringen OHSAS 18001. Sedan tidigare är vi certifierade med ISO 9001 och ISO 14001 som succesivt förbättrar vår prestanda och produktivitet.

Ett starkt fokus har varit att utveckla arbetsmiljön, lära på jobbet och utbilda oss inom våra olika yrkesområden. Vi lägger cirka 10 000 kronor per medarbetare för att förkovra oss och utöver detta gör vi ett flertal internutbildningar. Under året har vi lagt grunden för en ny medarbetarhandbok, nyproduktionshandbok och utveckling av våra processer för att stärka kvaliteten. Vi har också gjort ett omtag med Hyresgästföreningen kring ett nytt boinflytandeavtal som skett i konstruktiv och samarbetsinriktad anda.

Det vi prioriterar men inte lyckats fullt ut med är vår sjukfrånvaro som tyvärr steg till 7,1 procent. Av dessa är hälften långtidssjukskrivna som är svårt att påverka. Målet är att komma ner till sex procent under nästa år.

Vi har återigen lagt en stark budget för 2019 och den 1 februari 2019 lanserar vi internet som standardutrustning i samtliga våra lägenheter. Grundtemat för året blir hållbara boendemiljöer som innebär att stärka integrationen, trygghet, skötsel och olika miljösatsningar. Bolaget får en ny styrelse i samband med årsstämman. Jag vill därför verkligen passa på och tacka den nuvarande styrelsen för ett fantastiskt arbete och resultat. Det har varit både tufft, roligt och lärorikt. Nu går vi in i en ny mandatperiod och jag ser fram emot att jobba med den inkommande styrelsen.

Tack alla hyresgäster, medarbetare, styrelse och ägare för gedigna prestationer.

Jönköping den 25 februari 2019

Thorbjörn Hammerth

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

*