Styrelseuppdrag

vatterhem_2

Utbildningsbevis (följande certifierade styrelseutbildningar har jag genomgått);

  1. Styrelseakademins Högre styrelseutbildning 2014 (8dagar)
  2. Styrelseakademins Styrelseledamot för noterade bolag 2015 (2 dagar)
  3. Styrelseakademins ”Rätt fokus”, 2015 (2 dagar)

Att jobba i styrelser kräver en gedigen kunskap om ekonomisk styrning, kunskap om alla formella krav att förhålla sig till samt att skapa företag eller föreningar som växer och är värdeskapande. Att sitta i en styrelse innebär att man har det yttersta ansvaret för verksamheten och då gäller det att vara uppdaterad och påläst i och med att många regler förändras och lagar tillkommer.

Min ambitioner är att jobba vidare med styrelsearbetet efter att den operativa karriären är över och hjälpa andra bolag att växa. Det har också varit berikande att se uppdraget från den andra sidan och studera hur andra vd:ar jobbar.

Idag har jag inga externa styrelseuppdrag vid sidan av jobbet. Jag har tidigare haft två nationella styrelseuppdrag. 

  1. Styrelseledamot i Sweden Green Building Council i fyra år med säte i Stockholm https://www.sgbc.se/om-oss/styrelse-och-stadgar
  2. Styrelseledamot i nationella arbetsgivarorganisationen Sobona (tidigare KFS och Pacta) med säte i Stockholm https://pacta.se/nyheter/styrelse-for-det-nya-servicebolaget-i-kfs-och-pacta-utsedd/
  3. Styrelseledamot i Barnfilmbyn, Eksjös Golfklubb, Bokhandlaren och ordförande i BRF HSB Humleboet med 150 bostäder.

Målet är att mina styrelseuppdrag ska gagna bolagen och alla styrelseuppdrag godkänns av styrelse som bisyssla. På ingång in är ett litet styrelseuppdrag som avser Bergsjön 2021.

Här kommer mer information att publiceras i takt med att ämnena behandlas. Allt material kommer från Styrelseakademin. http://www.styrelseakademin.se/web/page.aspx?refid=331

Jag har gått tre utbildningar i styrelsearbete. Den stora styrelseutbildningen var på åtta dagar och avslutades med en tenta som gick väldigt bra.  Det blev 261 av 270 möjliga poäng. Detta var upplägget.

1. Styrelsens sammansättning
Att säkerställa att bolaget har rätt styrelsesammansättning för att uppnå målen och möta utmaningar, kräver analys och tanke. De flesta små och medelstora företag är i snabb takt på väg från en fas i utvecklingen till en annan. Styrelsens sammansättning måste reflektera detta och vara anpassad till den fas som företaget förväntas gå in i.

I detta block behandlas bland annat; Rätt bemanning i rätt fas. Alternativ till styrelse vid behov av extern kompetens. Ägare vs externa ledamöter. En effektiv rekryteringsprocess. Andra moment är hur en aktiv styrelse skapas och arbetar, styrelsens och ordförandes roll.

2. Styrelsen och strategiarbetet
Strategiarbetet handlar om att skapa riktning och fokus för både ledning och företaget i ett antal vägval som möter varje företag.  Alla är överens om vikten av detta, men ändå eftersätts arbetet i många styrelser. Bland små och medelstora företag tenderar mycket av arbetet istället att handla om kontroll och operativa frågor.
Detta avsnitt kommer att innehålla; styrelsens ansvar för strategiarbetet, hur kommer man igång med strategiprocessen, förtydliga och renodla befintlig strategi, strategiska allianser, uppföljning av strategiska beslut och konsekvenser av strategiska beslut.

3. Succession och generationsskiften
Utvecklingen av verksamheten i många små och medelstora bolag innebär att ägare och styrelse förr eller senare kommer till frågorna om succession på ledande befattningar, antingen i form av intern succession eller generationsskiften inom familjeföretaget eller i form av nya ägare. Styrelsen påverkas och blir engagerade i dessa frågeställningar.

Detta avsnitt kommer att innehålla; hur man förbereder styrelsen/bolaget inför denna typ av förändringar, hur de genomförs på ett framgångsrikt sätt, fallgropar och hur/var gränsen dras mellan styrelsen och ägarna.

4. Hållbara affärsstrategier 
Kraven från samhället, media, kunder och konsumenter på företagets agerande breddas och förändras. Styrelsen ansvarar för att det finns mål, kompetens och organisation för att klara detta. Det ställs andra krav på SME-företag än på större och noterade bolag.
I avsnittet behandlas; styrelsens roll, att sätta mål och följa upp dessa, hur integreras dessa i verksamheten och certifiering.

5. Ekonomisk styrning
Hur ska en styrelse styra verksamhetens ekonomi och samtidigt hantera en allt mer föränderlig omvärld? När företaget växer eller förändras visar det sig ofta att företagets ekonomifunktion inte hänger med utvecklingen. I avsnittet behandlas; för- och nackdelar med en budgetprocess, olika styrmodeller (styrkort, budget, prognoser, produktkalkyler, investeringskalkyler) anpassade till ett SME företag, styreffekter och incitament.

6. Ekonomisk analys
Det ställs krav på att en styrelse ska kunna behärska en djupare förståelse inom strategisk finansiell analys, både i det enskilda bolaget och för bolag som ingår i ett koncernförhållande.  Avsnittet behandlar; analys av årsredovisningar, vinst – kassaflöde, räkenskapsanalys, nyckeltal, lönsamhet och förbättringar.

7. Finansiering
Finansiering och hantering av likviditet är två av företagens största utmaningar när verksamheten växer och utvecklas. Avsnittet behandlar; hur och när ska finansieringsfrågor upp på agendan? Vem gör vad – ägare, styrelse, ledning? Hur ska styrelsen arbeta med dessa frågor? För och nackdelar med olika finansieringslösningar.

8. Risk- och krishantering
Genom att identifiera och värdera risk i bolaget ökar möjligheterna att klara dessa. Vilka risker står företaget inför? Hur ska styrelsen driva denna typ av frågeställningar och vilka verktyg finns? Vad händer i bolaget om riskerna realiseras och vilken blir styrelsens roll? Avsnittet bygger på två delar och behandlar; identifiering, värdering och prioritering av risker. Hantering av realiserade risker som att lönsamheten viker, vikande efterfrågan, kris i produktionen, problem med ledningen?

9. Varumärke, kultur och digitala utmaningar
Företagets immateriella tillgångar och närvaro förändras i det nya digitala landskapet och med sociala media. Det mindre företaget har begränsad kunskap, begränsade medel att köpa resurser och utsätts ofta från global konkurrens. Avsnittet behandlar; Hur ska en styrelse arbeta med frågor som; varumärket, värderingar och kulturens strategiska implikationer och digitala utmaningar?

10. Styrelse och VD 
Styrelsens roll är i förändring och det påverkar även dess relation gentemot VD och övrig ledning. I detta avsnitt är fokus på styrelsens roll som ledare och inspiratör, hur skapas bra förutsättningar för VD, samspelet mellan styrelse och VD, vikten av tydlighet, utvärdering, utveckling och avveckling av VD.

Som grund för utbildningen ingår följande böcker;

Ekonomi för chefer

Styrelsefällor