Humanistiskt ledarskap

Jag har alltid förundrats över hur lite output som de flesta organisationer får ut med tanke på all input och resurser som står till buds. Liksom hur lite jag själv har fått ut av mina egna prestationer som anställd. Som egenföretagare var det på ett helt annat sätt och med en helt annan lidelse och glöd. Kan man höja leveransförmågan i befintliga verksamheter?

De flesta ledarskapsuppdragen handlar om att gå in i befintliga organisationer och ta vid andras värv och kultur som byggts upp under lång tid. Dessa situationer är de vanligaste men minst beskrivna inom ämnet ledarskap. För ett tjugotal år sedan kom begreppt reengineering som betyder omkonstruktion och handlar om just detta. En spännande modell som tyvärr alltmer försvunnit från scenen och forskningen.

Att förändra och utveckla en befintlig verksamhet kräver alltså ett om- och tillbyggnadsfokus och inte ett nyproduktionsperspektiv eller förvaltarskap i första läget. Att inte gör någonting är uteslutet.

I en organisation så finns det mängder med hinder som är både synliga och osynliga. Bra bolag försöker röja upp i detta träsk för att skapa frihet och rätt förutsättningar för medarbetare och chefer. Ett exempel på högt hinder är den tilltagande byråkratisering eller som det borde kallas managementbyråkratin som slukar skärmtid, ineffektiva möten och rundgång. Det är för många IT-system, lagstiftning som få förstår, nya verksamhetssystem, otaliga riskanalyser och massor av KPI:er, revisioner, granskning från myndigheter och media, ekonomiska rapporter och mycket andra interna processer som äter tid. Kort sagt det blir för mycket och för okoordinerat. Här uppstår också nya hinder. Vart tog kunden vägen? Det är ingen som lagt märke till att kunden/brukaren smugit iväg och inte finns med på agendan. Då är man på ett slutande plan.

(mer…)

Vad är och innebär ett medarbetarskap

På många sätt är det konstigt att det är vi ledare som mest pratar om medarbetarskap. Det hörs väldigt sällan från medarbetarna själva eller facken. Begreppet är odefinierat och det sker heller ingen kunskapsutveckling inom området.

Skulle man fråga varje medarbetare i förtroliga samtal så blir bilden en annan. Det är till denna kärna man måste komma till.

Under 1990-talet blev organisationerna plattare. Arbetsledningen inom både industri och tjänsteverksamhet blev mindre detaljerad och organisationerna mer ”chefsglesa”. Samtidigt förväntades de anställda vara mångkunniga och skickliga på att samarbeta, lösa problem samt att ta ett större ansvar i arbetet. Det ökade ansvaret gällde inte bara de konkreta arbetsuppgifterna, utan även den egna utvecklingen, verksamhetens kvalitet, ekonomiska effektivitet, arbetsklimat och kundtillfredsställelse. Begreppet medarbetarskap utgör då ett synsätt för att få aktiva och ansvarstagande medarbetare, som i sin tur kan leva upp till de krav som ställs på dem. Ett luftslott eller en reell verklighet? Vad hände med chefen?

Det finns hur som helst, två huvudsakliga inriktningar runt medarbetarskap som handlar om självstyrande och samspel.

Den första inriktningen handlar om att minska medarbetarnas beroende av formella ledare genom att dessa blir mer autonoma och så att säga börjar utveckla ”ledarskap över sig själva”. Detta ställer höga krav på medarbetarna och chefsrollen blir mer en support funktion. Inte leda och fördela arbetet direkt som är den gängse bilden.

Den andra inriktningen handlar om att utveckla medarbetarskap (och ledarskapet) genom att stärka relationen mellan medarbetare och chef. I denna inriktning utövar chefen det formella chefsförpliktelserna och verkar för att sammanlänka organisationens och medarbetarnas ansträngningar genom att inbjuda till delaktighet och genom att ta vara på medarbetarnas engagemang.  En arbetsgrupp som präglas av ett gott samarbete, gemenskap, ansvarstagande och engagemang kan sägas ha utvecklat ett medledarskap – att medarbetarskap och ledarskap utövas i samklang med varandra. Detta innebär också att ledarskap och medarbetarskap ses som otillräckliga var för sig. Denna modell har dominerat under 2000-talet.

Knappast några organisationer har lyckats få ihop hela pusslet och på de flesta håll har man flera avdelningar som inte alls fungerar. Idag är många företag vilsna och stressade. De saknar en kompass och kultur som förenar ledarskap med medarbetarskap. Organisationerna blir otydliga och röriga. Rent av dysfunktionella när ord och handlingar inte stämmer.

Röran kommer från att många helt enkelt inte vågar, vill eller kan fastställa hur man ska jobba, vilka krav som gäller och vad organisationen ska uppnå. Därför finns oftast följande åtta defekter som kännetecknar en ineffektiv organisation:

(mer…)

Den första helhetsbilden av att bygga ett växthus

Att köpa ett växthus, den idén ligger nog och gror i mångas sinnen under lång tid. Nästan alla ser lyckliga ut när växthus kommer på tal. Saliga. Den ligger på prioriteringslistan hos alla jag mött. Jag förstår precis varför och den här bloggen är ett försök att beskriva vad det faktiskt kostar och hur lång tid monteringen tar. Till att börja med är det nödvändigt att faktiskt besöka en riktig utställning och se hur de olika växthusen tar sig ut i verkligheten. De stora, vinklade, de som står på mur, de mindre, färger, arbetsytor osv. Jag kan rekommendera Willab Gardens i Munkedal som har alla modeller uppbyggda och där man verkligen får en rätt förståelse och känsla. Ett växthus kostar ungefär noll i drift medan en pool är Ebberöds bank i alla dimensioner. Dessutom är det inte hållbart att fylla på med flera kubik ideligen.

Vid själva köptillfället i Munkedal är säljarna väldigt svaga och svävande kring montage, kostnader, grundläggning, tider, materialbehov och leveranser. Hjärtligheten är god men inte kunskapen. Ingen verkar själv ha byggt ett växthus vilket är ett stort minus. En klar kvalitetsbrist i kundåtagandet av Willab Garden. Bolaget är ett skickligt design- och produktionsbolag. Förståelsen för kundens behov, frågor och situation lyser med sin frånvaro när jag överför flera samtal i den långa kön. Service finns kring bygglov, anmälningar och annan administration. Däremot inget kring reklamation, anvisningar på film, reservdelar osv. Det praktiska. Hur.

Nåväl, vi köper till slut ett normalt växthus som heter Greenroom Classic på 15 kvm med odlingsutrustning som kostar 68 000 kronor med olika rabatter. Leveranstiden sätts till cirka 6-8 veckor och den flyttas fram vid ett tillfälle och totalt blir det tio veckor från beställning till leverans. Det mesta av växthuset tillverkas tyvärr i Kina och det innebär leveransstörningar. Skälet är kostnader, föga förvånande. Det går att hitta mycket billigare men definitivt inte bättre.

(mer…)

Ekonomi – orsak och verkan och varför vi är på väg in i en lågkonjunktur med möjligheter

Den ekonomiska verkligheten har förändrats sedan ett år tillbaka. I och för sig så började ekonomin att påverkas i samband med nedstängningen av samhällen när pandemin slog till med full kraft. De som kommenterar ekonomi är alldeles för snäva och allt handlar om inflation, bensinpriser, räntor och fallande bostadspriser.

Ekonomi innebär att få ut så mycket som möjligt av en given resurs eller att hushålla med dagens och morgondagens resurser. Många hållbarhetsfrågor är i grunden ekonomiska när man ser till hela produktens livscykel. Det vill säga investering, driftkostnad och utrangering.

I ekonomin finns några centrala begrepp som styr det mesta och som man behöver förstå. Dessa är begreppet tillväxt, sysselsättning, produktivitet, effektivitet, inflation, ränta, förväntningar och psykologi samt börs/finans och bytesbalansen. Kan man hålla ihop dessa begrepp och förstå hur de samverkar så kommer man långt. På bolagsnivå är det istället resultat- och balansräkning, kassaflöde och budget (drift och investeringar) samt utdelning eller avkastning som påverkar mest.

Går vi tillbaka till metanivån så har följande hänt det senaste året:

(mer…)

Att bygga ansvarskultur

Varje individ på ett företag är där för att utföra ett uppdrag eller jobb. Målet från arbetsgivaren är att individen är så pass skicklig och öppen för utveckling att prestationen blir extraordinär. Att personen kommer in med kunskap och erfarenhet och kan utveckla vidare. Individen vill ha mening, kamratskap och känna stolthet för det man gör.

Grunden för detta är att individen tar ansvar för sitt uppdrag och ges en klar roll som synliggör förväntningar, resurser och befogenheter. Redan här brukar det halta hos de flesta. Att jobba med roller och arbetsflöden är framtidsjobbet.

Att ta ansvar fullt ut innebär att varje person förstår sin roll och vilka delar som ingår. Vilket djup, längd och bredd på dessa delar behöver oftast diskuteras. Oftast hör man att man inte vet vilket mandat man har i olika situationer. Rollen måste därför vara nertecknad och tydligt beskriva i allmänna och specifika ansvarsområden och individuella befogenheter samt rollens svårighetsgrad.

Rollen ska på detta sätt kunna bedömas utifrån objektiva lönesystem och lönekriterier tillsammans med den faktiska prestationen.

Med ett tydligt ansvar blir det lättare inte minst i olika gränssnitt och när fler ska göra saker tillsammans. Här underlättar det om bolagen har proffsiga introduktionsprogram som beskriver både helheten och delarna som ska utföras. Det skulle vara toppen om arbetsledaren eller ledaren visade hur dessa löser och gör de olika arbetsmomenten och pekar på vad som är viktigt i utförandet. Detta har helt försvunnit i tak med byråkratisering och svårforcerade IT-system.  Oftast hör man att ingen riktigt vet vad medarbetarna gör eller att cheferna lever i en drömvärld.

Innan roller kan sättas så behöver alla avdelningar beskriva och diskutera hur processen ser ut och vilka arbetssätt som gäller hos just dem.  Vad är syftet, vilka hinder finns för att uppnå målen och hur ser förväntningarna från ledarna ut. Vad gör vi, hur görs detta på och varför? Enkla frågor som är superviktiga att rita upp på vita tavlan och precisera. Finns det en övergripande process kan man snart mejsla fram och skikta ut rollerna och vem som ska göra vad. Då ser alla och kan involveras.

Varje medarbetare har utmärkta styrkor och begåvningar. Ibland är kompetens och roll 100 procent i överensstämmelse. Ibland har man till och med mer kompetens än rollen och ibland finns det ett underskott. Detta kan också förändras över tid. När det finns ett glapp så är det viktigt att man tar tag i detta på en gång. Inte vänta år eller låtsas som att detta inte finns. Det syns och det ser alla kollegor. Är det något som syns så är det sådant. Det borde i princip vara krav på att ha minst en utbildningsvecka per person där man kan förkovra sig och se hur man kan överbrygga det som man har svårt med eller stärka annat.

Ett sätt att fånga upp sådant är att jobba tillsammans ett par dagar. Då ser man både kvaliteter, det man kanske blir hemmablind för och det som kan förbättras eller som är otydligt i rutinen. Att ha närvaro och hög tillgänglighet för sin grupp borgar för en gemensam utveckling för lagets bästa.  Liksom genomgångar då och då precis som landslaget har inför matcherna. Där tips, råd och stöd kan ges.

Många konsulter pratar om den givna och tagna rollen. Att individen kliver in i en roll och sedan utvecklar den till något större eller bättre. Här behövs ett tillitsbaserat ledarskap så att rollen kan förändras och ta andra vägar än vad som är tänkt. Bromsa aldrig duktiga medarbetares framfart utan kliv åt sidan och se hur detta kan fångas upp. En roll ska alltid ha en flexibilitet men innehålla ett grundmönster ungefär som inom idrottsvärlden.

För att bygga en solid ansvarskultur behövs systematisk uppföljning och att alla vet att man mäter och vilka förväntningar som finns i en eller i ett par strategier. Uppföljningar hjälper att prioritera vad som är viktigast just nu. Det hjälper även till att diskutera utfallet och kvaliteten på leveransen. Samtalen får därmed en högre professionalism eftersom det man sa förra gången följs upp.

Att årligen diskutera roll, ansvar och befogenheter bidrar till förståelsen för bolagets strävan och vision.  Har man koll på mandatet så blir det lugnare trots högre tempo och det är lättare att säga till om man behöver hjälp eller behöver utveckla sig för att klara arbetsuppgifterna.  De är en ömsesidig process från båda håll.

Rent generellt är det för lite ansvarsutkrävande i bolagen och i samhället i stort. Det beror på att det är otydligt, diffust och att ingen har ett specifikt ansvar förutom vd eller ordförande. Där finns det mer instruktioner och anställningsvillkor men heller inga skyddsnät. LAS och facket är borta. Därför är det relativt enkel att sparka eller köpa ut en vd som inte håller måttet. Så ser det inte ut på arbetsmarknaden i stort.

Kan en organisation ta lite mer ansvar för uppdraget och leveransen så inleds jaken på mästerskapet. Det sitter mycket í att ha en levande och öppen ansvarskultur som gäller alla i en organisation. Det knyter ihop och ger en konkurrenskraftig arbetsmiljö och effektiva arbetssätt.

Arbetssätt som faktiskt inte är mer tid utan att göra rätt saker på rätt sätt.

 

 

 

 

 

Morgondagens förvaltare – från delar till helhet

Förvaltningen står inför kraftfulla förändringar. Att jobba utifrån-in, bli en central och tydlig huvudprocess och utveckla husen till digitala plattformar som styrs av algoritmer. Även hållbarhetsfrågorna lär spela en framträdande roll i alla aktiviteter vid sidan av kompetensutveckling.

Detta är en bra förändring för förvaltningen som haft en tillbakadragen och relativt passiv roll i bolagen trots att detta är grunden för hela verksamheten. Varför är svårt att förstå. Det lyser sällan och det spektakulära sker inom nyproduktionen. Så länge drifts- och underhållskostnaderna ligger på budget så är det lugnt trots att bolaget till två tredjedelar utgörs av förvaltning. Finjusteringarna sker i det tysta.

Förvaltningen är oftast tunna på specialister, innovationer och kunskapare. Dessa har alltid legat på andra avdelningar i bolagen som energispecialister, bygg- och projektledare, kommunikatörer, driftsingenjörer, trädgårdsspecialister osv. Att säga att förvaltningen inte är några akademiker är inte att säga för mycket. Det mesta har handlat om service, rutiner och felanmälan. Att utföra det man säger från kontoret. Trots att man ligger närmast kund, husen, entreprenörer och beställningar. De närmaste åren blir en omvärdering och förvaltningen behöver därför vässa sina roller och kunskap för att tillvarata denna branschförändring.

(mer…)

Morgondagens ledarskap – varför skulle någon vilja ledas av dig

År 2022 står vi på tröskeln till omfattande förändringar. Det är post-pandemi, krig och nytt säkerhetsläge, avkylning av ekonomin och en förändrad arbetsmarknaden samt politisk osäkerhet. I denna ovisshet ökar behoven av dugligt ledarskap som vågar och kan orientera i en ny terräng. Även ledarskapet är i förändring från scenkonst till tränarroll där mjuka värden värderas upp och tekniska delar neråt. Behovet av en moralisk kompass och äkta vara blir hårdvaluta.

De flesta bolag är skickliga på att beskriva och tala om sitt ledarskap, men ytterst få kan praktiskt utföra hantverket och gapet mellan visionen och verklighet är kännbart. Även den väsentliga värdegrunden är oftast ord som ingen tillämpar och inte alls den där styråran som kan ge riktning i vardagen. Här förspills utveckling och åtagande. Det är bättra att ledaren förmedlar hur man kan tänka och inte preciserar vad som ska göras. Morgondagen är för de adaptiva och lösningarna uppstår hos engagerade medarbetare som har mandat och gör det man är duktig på.

Det som oftast missas är att ha en aktuell arbetsmodell för respektive funktion för hur jobbet ska göras och vad som ska prioriteras och varför. De flesta organisationer rullar på och man gör som man alltid har gjort och så springer man bara fortare. Inget kan vara mer fel. Karriärvägar är oklara, de flesta bolag saknar rollbeskrivningar, målhierarkier, omvärldsanalys, lönekriterier och hur arbetet ska kvalitetssäkras och följas upp. Det här tar inte mycket tid men görs inte av någon mystisk anledning.

En tendens som börjar bli synlig är att färre verkligen vill bli chefer och ledare. Många vill göra sin grej och bygga sitt eget varumärke istället för att se till att andra växer. Här blir det viktigt att skapa ledarroller som faktiskt yngre människor står ut med och är villiga att kliva in i. Även ledare behöver stor uppbackning och utrymme för reflektion och stöd. Alla är på olika sätt medarbetare fast i olika situationer. Att vara snälla och visa omtanke om varandra är underskattat.

I takt med att flexibla eller hybrida arbetssätt brer ut sig, blir också ledarskapet både svårare och annorlunda när man inte har sin flock på plats. Att leda både med närvaro, frånvaro och i digitala kombo kräver samsyn och att man litar på varandra. En tendens just nu är att banden mellan bolaget och individen tunnas ut och lojaliteten minskar. De innebär större personalomsättningar och de som inte lägger fullt fokus på arbetsgivareerbjudandet tappar tempo, tid, oro och kvalitet. Har man ett öppet klimat så är det lättare att fånga upp tendenser innan det är kört.

Kortare anställningar eller gig-anställningar gör också att behovet av IT-system kommer i spel för att minska beroendet av enskilda individer. Här gör säkert AI-tekniken inbrytningar men hur detta ska integreras blir nya frågor. Arbetsmiljön blir en konkurrensfaktor vid sidan av en god etik och en uppriktig vision. Det flexibla arbetssättet kräver också att man går till botten med processer, leveranser, samarbeten inom och mellan avdelningar och blir digitala fullt ut för att uppnå resultat.

Till detta kommer också behovet av rätt utbildning och förkovran. Det lärande organisationen behöver bygga upp ”akademier”, ungefär som högskolornas kursmoduler för att utbilda och träna medarbetare och chefer. Detta tar resurser och tid men ger alltid tiofalt tillbaka. Att investera i människor är bästa sättet att öka kundnöjdhet och utveckla ekonomin i bolaget. En framtida ledare påminner om en lärare som har ansvar för att medarbetarna har aktuell kunskap och kompetens i varje situation.

Dagens syn på en ledare är också hopplöst föråldrad. Komplexiteten gör att ledaren bör fokusera på kultur, värderingar och klimatet i bolaget och släppa deluppgifter till specialister med helhetssyn. Alltså mer ledarskapsteam i stället för en ledare. Då först kan man gå från de fina orden och sätta kraft bakom det som behöver göras. Oftast är de flesta ledare alldeles för operativa och jobbar själva med konkreta projekt som man gillar. Detta är som jag ser det helt fel och då förlorar bolaget den strategiska nivån och helhetssynen. Däremot behöver ledaren förstå frågorna och förändringarna i omvärlden.

I snart trettio år har vi pratat om att skapa mångfald, jämställdhet och jämlika företag för att uppnå högre vinst och innovation. Detta har med få undantag aldrig förverkligats. När det kommer till kritan så gör man på det gamla sättet. Däremot tror jag att tiden är inne att ta steget över tröskeln och verkligen göra detta. Detta måste till för att attrahera nya generationer.  Framtidens medarbetare och chefer söker fräscha arbetsgivare som är i tiden och står för tydliga värderingar och ambitioner.

Att leda framåt blir att göra på riktigt. Att alltid välja en transparent och tillitsbaserad miljö även om det kostar på och är svårt i början. Att sätta medarbetarna först innebär att det finns individuella planer för samtliga medarbetare med roller, kompetensmål och utveckling. Att kulturen involverar så att man vill dra på sig klubbmärket och företräda organisationen med full energi. Inte bara ha ett jobb tills vidare. Varumärket och individens brand behöver gå hand i hand.

Sist men inte minst så behöver själva arbetsplatsen genomgå diverse förändringar för att bli en kreativ och härlig mötesplats där vissa delar av jobbet sker medan andra sysslor sker från hemmet, caféet eller på resan. Jobbet glider in i olika sfärer och här är det viktigt att definiera spelreglerna så att man kan upprätthålla en god balans och ett hållbart yrkesliv. Många kommer också att jobba långt upp i åldrarna och det blir en större spännvidd mellan generationer som är på en arbetsplats. Ledarskapet behöver förstå olika drivfjädrar hos en tjugoåring likväl som hos en sjuttioåring.

För att klara allt detta krävs att ledarskapet accepterar, till hundra procent, att jobbet är ett människoyrke och helt koncentrera sig på att få andra att växa. Allt fokus blir på riktningen, samarbetet och att det finns ett personligt åtagande hos varje individ. Framtiden handlar om anpassning med principer som utvärderas löpande. Ställ dig gärna frågan; varför skulle någon vilja ledas av dig, så har du ganska snabbt svaren och vilken förändring du själv behöver göra.

 

Göteborg den 17 maj 2022

Thorbjörn  Hammerth

 

 

 

Den svarta svanen – social bostadspolitik

Att hysa stor omsorg om sina hyresgäster och ge allt för att skapa en jämlik stad borde vara paragraf ett i en social bostadspolitik. Vart man bor och växer upp är den enskilt viktigaste faktorn för att lyckas med utbildningar, jobb, intressen, nätverk och hälsa. Många av allmännyttans stadsdelar har lägre disponibel inkomst, sysselsättning, skolresultat, utbildningsnivå, valdeltagande och vaccination.  Detta skapar stora ojämlikheter och man får inte samma livschanser. Bostadsområdet låser fast och det verkar ärvas över generationer. Det blir segregation där det krävs integration och investeringar i människor och hus. Behovet av en social bostadspolitik är lika angeläget som klimatomställningen, försvaret eller jobben. Motivet och bitarna finns för att sätta ihop pusslet nu.

I Framtidenkoncernen i Göteborg har vi en social modell för renoveringar. Det innebär att när vi gör renoveringar av hela hus (inte bara styckvis renovering) så sker det med en minimal standardhöjning för att hålla nere hyreshöjningar. Renoveringarna anpassas efter varje hus och för att lyfta hyresrätten så införs ett attraktivt och brett design- och tillvalspaket som helt bygger på frivillig grund. Detta utvecklar hyresrätten och sker på hyresgästens villkor och ger en ny dimension för påverkan. Alla kan bo kvar utan chockhöjda hyror.

I Gårdstensbostäder som är spjutspetsen i landet består bolagets styrelse av hyresgäster som därmed får ett direkt inflytande. Agendan och uppdraget sätts utifrån hyresgästernas behov och önskemål. I stadsdelen finns sedan decennier trygghetsvärdar, sociala företagssamarbeten, samverkan med skolor och numera mycket bostadsinvesteringar som förändrar stadsdelen. Därför ökar bolagets fastighetsvärden och kundnöjdhet. Här finns alltså grunden för en ny bostadssocial politik. Även här sker renoveringar mycket varsamt. I förlängningen behöver boinflytandet utvecklas så att varje lokal förening ges en egen boendebudget för vad man vill göra. En renässans för självförvaltningen ligger i riktningen, där hyresgästerna deltar i skötseln och kan påverka sin hyra.

Den svenska skattepolitiken skulle därför behöva reformeras och uppdateras. Allmännyttan bör även ha samma möjlighet till ROT-avdrag som eget ägande. Detta kan finansieras med stegvis minskade räntesubventioner som tjänat ut sitt syfte. Idag är det en tydlig snedvridning och oschyssta förhållanden mellan de olika upplåtelseformerna och hyresrätten missgynnas speciellt nu när klimatomställningen kräver enorma resurser i fastigheterna med solceller, AI-teknik, fastighetsnät, laddstolpar, energieffektiviseringar, cykelgarage, mötesplatser osv.

När det gäller socialförvaltningen i flertalet kommuner vänder sig dessa direkt till allmännyttan för att få tillgång till sociala hyreskontakt. Det är självklart att vi ska ställa upp men det är ytterst få privata aktörer som hjälper till.  Heimstaden är undantaget som bekräftar regeln. Detta innebär att oproportionerligt många svåra hyresgäster hamnar hos allmännyttan. Kommunerna behöver hitta en smartare fördelningsnyckel och använda detaljplaner och försäljning av mark där man skriver in att aktörerna ska upplåta sociala bostäder och följa upp detta.

Kötiderna är ett annat problem. De med störst behov är sist i dessa jätteköer. Vi har maskinella system som är anpassade för bolagens verksamhet (köpoäng) men är okänsliga för hyresgästernas situation vid trångboddhet, hot och våld eller andra sociala frågor som kräver ett annat boende som vi inte kan lösa. Här bör man ha en liten kvot för särskilt svåra fall utan att tappa rättvisa och struktur.

Allmännyttan har också minskat i omfattning och idag pågår bostadsrättsombildningar där hyresrätten är dominerande. För att skapa en schysst balans skulle allmännyttan ges markanvisningar där vi inte är dominerande, det vill säga där villor eller bostadsrätter är dominerande för att skapa en blandstad. I Stockholm är gentrifieringen ett fullbordat faktum tyvärr.

Jag tror också att det behövs ett permanent investeringsstöd för hyresrätten och att ha möjlighet att omvandla vissa fastigheter till bostadsrätter i våra särskilt utsatta områden där det nästan bara finns hyresrätter. Dessa föreningar kan stärka inkluderingen och demokratin i stadsdelarna. Det blir oftast få i praktiken men är en pusselbit i hela pusslet för att förflytta och stärka de socioekonomiska faktorerna.

De bolag som jobbar i särskilt utsatta områden skulle premieras om de jobbar med superförvaltning och stadsutveckling i BID-nätverk eller i andra samverkansformer. Ägarna skulle minska kraven på avkastning när bolagen gör ett jättestort socialt arbete. Familjebostäder i Göteborg har sedan två år tillbaka byggt upp en social organisation parallellt med fastighetsförvaltningen. Där vi jobbar aktivt med skolan, trygghetsvärdar, utvecklingsledare, att utveckla sysselsättningen, stärka entreprenörskapet, erbjuda hundratals sommarjobb, stärka föreningslivet, driva detaljplaner, hindra våld i nära relationer och samverkan med alla kommunala verksamheter. Här skulle det finnas ett ekonomiskt incitament när man jobbar med helheten istället för delarna.

Det som oftast glöms bort i den sociala bostadspolitiken är helhet även för teknik, planer och ekonomi. Jag trycker kommunerna borde förlägga stora innovationsprojekt direkt i särskilt utsatta områden som exempelvis självförsörjande hus. En detaljplan skulle max få ta tre år för att kunna locka flera intressenter att bygga nya bostäder. I Bergsjön i Göteborg har vi jobbat väldigt länge med denna plan som hindrar investeringar och förnyelse. Här borde det finns ett nationellt regelverk.

För att lyckas med en lokal bostadspolitik så krävs det fysisk närvaro. Alla aktörer måste se samma verklighet och ligga nära hyresgästernas vardag och problemställningar. Jag tror att många förvaltningar och företag skull bidra med mycket om man fanns i våra områden. Idag finns oftast socialförvaltningen och naturligtvis skolorna. Men tänk vad spännande om olika förvaltningar, regionala verksamheter, statliga funktioner, högskolor och universitet skulle kunna sätta upp verksamheter som man gjort i Flemingsberg i Stockholm. När alla samverkar på samma yta ser alla samma verklighet och kan lägga ihop pusslet och se vita svanar och en jämlik stad.

 

Göteborg den 1 maj 2022

 

Thorbjörn Hammerth

 

 

 

Påskens glada budskap – att möta hyresgäster från Landshövdingehusen

Idag inleds stilla veckan eller passionsveckan som den också heter. Poetiska och välklingande namn. Vem vill inte uppleva detta och stanna upp och vara i zonen. Även den klassiska musiken har dessa berättelser som inspiration – (270) Bach – St Matthew Passion BWV 244 – Van Veldhoven | Netherlands Bach Society – YouTube

Palmsöndagen är alltså entrén in i påsken. Det är sista veckan i fastan för de som började i samband med Fettisdagen. Här hänger årshjulet ihop minsann. Dagarna som nu kommer har karaktär och dessa har jag alltid gillat eller vad sägs om Blåmåndag, Vita Tisdag, Dymmelonsdagen, Skärtorsdagen, Långfredagen och så Påskafton. Alla med sin historia och färg. Det är först på påskdagen man egentligen säger Glad Påsk.

(mer…)

Volodymyr Zelenskyj är dagens Winston Churchill.

Ära åt Ukraina – nu och för alltid.

Efter en månads fruktansvärd terrorkrig mot oskyldiga människor och bestialiska attacker utan respekt för människoliv så har kriget kommit till en vändpunkt.

Den ryska inversionen är så inkompetent genomförda att man nästan inte tror sina ögon. Redan från början var min övertygelse att ryssarna är svaga på anfall och starka på försvar. Det ligger i toppstyrningen (diktaturen) att inte kunna fatta självständiga beslut eller anpassa sig till terrängen. Har generalen sagt rätt fram så det så – oavsett vad som står i vägen. Denna statiska disciplin är både överspelad och helt otidsenlig när målen är rörliga och kräver flexibilitet. Dessutom är det ryska samhället genomsyrat av lögner, korruption och avsaknad av tillit som gör att ingen litar på någon. En sådan skräckkammare söndrar laget och krig handlar om lagarbete, tillit och koordination. Ett sådan mentalitet kan bara försvarar sig mot en riktig fysisk yttre fiender. Ingen illusionsvärld. Att dessutom anfalla ett broderland där man har massor av släktingar, relationer och kontakter är så imbecillt det kan bli. Stridsmoralen har inget varför och sjunker som en sten. Det är ungefär som om vi skulle börja bomba Åland eller Finland utan att fatta varför. Lögner kan aldrig motivera stridshandlingar. Människor är kloka och tänker själva.

Idag ligger mängder med satelliter ovanför och skickar väldigt bra underrättelser hur saker kan attackeras och slås ut. Här har säkert amerikansk hjälp bidragit till att effektivisera Ukrainas resurser så att man får ut max med de vapen och försvar som man har. Liksom att Sverige och andra länder faktiskt skickar vapen. Det är viktiga handlingar och signaler. Även Anonymous som är en löst sammansatt grupp av nätaktivister och hackers ska heller inte underskattas. Cyberattacker är minst lika viktiga i krig som ammunition. Liksom att Teslas Elon Musk hjälpt till med satellitinternettjänster från Starlinks som ger bredband och kommunikation.

På något sätt väcker detta krig ändå hopp. Krig förefaller hopplöst omodernt. Detta krigsutbrott har förenat allt ifrån Ukrainas olika landsdelar till EU, Nato, FN, Väst och nästan hela världen mot dessa krigshandlingar. Ryssland har gjort ett monumentalt och historiskt strategiskt misstag som bottnar i uppblåst nonchalans och hybrids som går före fall. Idag är man paria och deras ekonomi är sönderskjuten. Sanktionerna biter gradvis och det är som ett läckande fartyg som hela tiden tar in lite vatten utan att få ut detta. Krig har alltid handlat om ekonomi och pengar de senaste två tusen åren. Har man ingen krigskassa och enorma brister i logistiken så sjunker kraften när självbilden raseras. Att slå mot deras export av olja, naturgas och mineraler är utmärkt liksom att stänga av finansiella flöden och frysa tillgångar. Här har världens olika länder uppträtt fantastiskt även om det är svårt att strypa all ekonomisk aktivitet i stora nationer. En smärtsam insikt för tyskarna som hela tiden trott på idén – demokrati genom handel. Till och med draken Kina vågar inte trampa fel i detta minfält och att dra på sig sanktioner. Joe Biden är kanske inte Amerikas bästa president direkt men i denna historiska situation är han mästerlig. Han agerar resolut, avvaktar men agerar och uppträder enande. Hans tal är tydliga och även här har ryssarna missbedömt hans inre styrka. (248) USA:s president Biden: Stopp för ryska skaldjur, vodka och diamanter – YouTube Tänk om Donald Trump varit president nu – det är sannolikt världens smala lycka.

Hela denna ryska operation liknar alltså ett haveri. I krig gäller försörjningslinjer, en utmärkt logistik, kunskap om terrängen, att använda rätt vapenslag i rätt ögonblick och inte minst den civila uppbackningen som sannolikt är den viktigaste punkten. På punkt efter punkt har Ukrainas armé lyckats skada den ryska armén på ett systematiskt sätt. Här kan man verkligen prata om heroiska uppoffringar av Ukraina med mod, stridsmoral och intelligens. Dessutom är Ukraina Europas näst störst land på över 600 000 km2, så det krävs enorma trupprörelser och tillgång till drivmedel och mat på sådana väldig ytor. Logistiken är enorm och kan man slå ut denna så är mycket vunnet. Ryssland har världens nästa största militära kapacitet och med deras dimridåer är det svårt att veta om de satsar allt på ett kort eller gör en lögnaktig reträtt som målas upp som en seger.

I allt detta virrvarr så har en person Volodymyr Zelenskyj stigit fram som den moderna Winston Churchill. En närmast osannolik person som är 44 år och gör allt rätt. En jurist från Kievs nationella ekonomiska universitet men som aldrig arbetat som jurist. Däremot har han en lång karriär bakom sig som komiker och är mest känd för sin ledande roll i produktionsteamet Kvartal 95 som medverkat i en mängd olika filmer och TV-shower. Att Zelenskyj spelat rollen som president i TV-serien ”Folkets tjänare” och sedan blev president på riktigt utan någon politisk erfarenhet är udda. Det blev dessutom en jordskredsseger 2019 när han i andra valomgången fick 73 procent av rösterna. Se serien om honom på SVT Play: https://www.svtplay.se/video/34609608/zelenskyj-mannen-som-stod-upp-mot-putin

Hans linje var att slutföra kriget i Krim och Donbass och hitta konstruktiva lösningar. Dessutom tror jag han insåg Putins nonchalans och ville omgående knyta Ukraina mycket närmare EU och Nato som en garanti för de ryska aggressionerna som sedan blev verklighet. Han såg säkert allt detta väldigt tydligt och har också rustat landet. Innan kriget låg Ukraina på 23 plats över de länder med bäst militär kapacitet. I samma nivå som Polen och Sverige. https://www.globalfirepower.com/countries-listing.php

Säkert är det denna upprustning som nu betalar sig sedan Rysslands annektering av Krim 2014. Det Putin är livrädd för är friheten hos människor och ett demokratiskt samhälle som utmanar det ryska förstelnade systemet. Liksom konkurrensen av olja och gas från Ukraina.

Det som verkligen imponerar med Zelenskyj är hans övertygelse, mod och sanslöst goda kommunikation med sina egna invånare och andra länder. Han uppträder enkelt, talar som påverkar rummen han är i och kan uppträda inför kameran med äkta budskap. Jag tror att han strävar efter att skapa den totala kontrasten till Kreml och deras diktatur. Han står för frihet och jämlikhet samt kan tala till ryssarna på deras eget modersmål. Sådant biter och berör känslor. Dessutom tar han tid att tala i olika parlament trots att han själv befinner sig på slagfältet. De bygger band och solidaritet. Prata om nätverksbyggare under existentiella former.

Att nu ryssarna kört fast vittnar om hur väl Ukraina hanterar information, kommunikation, mobilisering och hela tiden har ett tydligt mål – ett öppet och fritt Ukraina. En total kontrast till Rysslands diktatur. Trots det enorma övertaget i vapen och storlek på armé. Nu fortsätter lögnerna och förhoppningsvis så fortsätter världen med tunga restriktioner och att jaga Putin för hans krigsbrott på tusentals oskyldiga människor. Han ska spärras in resten av livet. Att Ukraina till och med kan rycka fram nu, måste ge så mycket energi i systemet samtidigt som ryssarna tappar lika mycket energi. Ukraina är underdogen och när kriget pågått i över en månad förstår alla att ryssarna har misslyckats och det förstår även soldaterna som nu behöver gräva ner sig.

Om Zelenskyj överlever detta krig (har hittills överlevt minst tre mordförsök) blir han Europas viktigaste ledare. Den rollen äger han. Nu kör han äkta vara och med sin erfarenhet från film så går han igenom rutan. Han är på plats, närvarande, kommunicerar, agerar och har ett lag omkring sig som sköter sina specialuppgifter. Han snappar snabbt upp saker och förmedlar detta på ett lysande sätt. Senast när svenska hamnarbetare inleder blockad mot ryska fartyg, så slog han upp detta. Staben runt honom verkar vara fantastisk. Sådant ger hopp och mod att ställa upp för sitt land. Kriget vinns genom civilsamhällets uppbackning och inte hur många missiler som kan förstöra hus och städer.

Det är bara att lyfta på hatten och säga att Ukraina är fantastiska. Vilka heroiska uppoffringar och kämpar. Vilket land. 44 miljoner människor. En fjärdedel av befolkningen på flykt i sitt eget land och tio procent har tvingats fly till grannländerna. Mina tankar går till dessa människor och inte minst Mariupol som saknat el, vatten, värme, mat och som bombas sönder och samman under flera veckor. Får jag tillfälle en dag i livet så ska jag åka dit som frivillig och hjälpa till med återuppbyggnaden och undervisning.

 

Slava Ukraini !

 

Kundvård – tillbaka till framtiden

Det är kris- och krigstider runt hörnet. Plötsligt så ska alla skyddsrum som fört en tynande tillvaro uppdateras och ställas i ordning. Krisorganisationer går från pandemi till krig när världen förändrats. Det får mig osökt att tänka på filmen tillbaka till Framtiden där huvudrollsinnehavaren Michael J. Fox åker tillbaka i tiden till 1955. Hur såg bostadsbranschen ut då och finns det något att lära av filmens tema att ta kontroll och personligt ansvar över sitt liv eller i detta fall kundvård.

För mig handlar det inte om någon nostalgi utan mer en förundran varför och när vi tappat bort bra förvaltningskvaliteter. Låt oss titta lite närmare och fundera på varför vissa saker försvunnit som egentligen är väldigt bra och som skulle kunna paketeras om till dagens behov.

(mer…)

Best practice – mobilisering och kundnöjdhet

Det är torsdag den 10 februari och Kundkristallgalan där Sveriges bästa hyresvärdar ska utses i olika kategorier står för dörren. Sannolikt den sista digitala galan innan Berns salonger åter fylls till bristningsgränsen med sin fina iscensättning.  Den här gången har jag fått förmånen att vara föredragshållare med den nätta rubriken best practice, det vill säga hur man vinner kristaller över tid och mobiliserar så att man får med sig alla på resan. Det blir en del tekniska förberedelser och tester innan det hela skjuts ut. I sådan här situationer är man alltid ensam och då krävs att man verkligen känner sig trygg med materialet och vet vad man ska säga. Jag har byggt upp caset utifrån vilka ingredienser som jag tror är nyckelfaktorerna och bildar ett hållbart recept över tid. En extra trygghet är också att jag själv vunnit flera kristaller så det går liksom att vara personlig i beskrivningen av den svarta lådan. Plus att jag lärt mig mycket från andra som vunnit ännu mer. Att tävla i att få flest nöjda hyresgäster är ett utmärkt sätt för att bli en samhällsutvecklare som tar sig an utmaningar och vill göra skillnad. Att gå hela vägen kräver också en extrem noggrannhet i alla detaljer så att inget lämnas till slumpen. Konkurrensen är knivskarp och lite till. Det är inget som bara ramlar in.

Här kommer så ett recept som visat sig fungera och belönats med inte mindre än 23 kundkristaller de senaste 15 åren.

(mer…)

Att bygga ett vi med kommunikation

Det är verkligen mycket som händer inom ett bolag varje dag och varje vecka. Alla jobbar med sina frågor och det görs ett fint hantverk, en god service, upphandlingar, möten och praktiska lösningar som sammantaget är helt fantastiskt. Att försöka fånga eller visualisera denna myrstack är en utmaning men ack så nödvändigt för verktygen finns.

Ett försöka är att sammanföra alla aktiviteter i ett digitalt verksamhetssystem där alla aktiviteter samlas och alla kan se vad som sker och hur vi ligger till. En sådan visualisering med enkla klockor ger en fin riktning och åtaganden. Ett nyhetsmässigt intranät och olika interna appar är andra sätt att jobba med internkommunikationen som gör stor skillnad.

Ett av de bästa sätten för ledare är att vara ute i verksamheten och ha dialoger och att synas. Det är så man på sikt bygger laget och ett väldigt starkt vi.  Det blir inga trösklar, inget avstånd i bolaget utan alla blir bekväma och vill bidra. Dialogen och samarbetet med de fackliga organisationerna blir också förstärkande.

Jag själv försöker också skriva ihop ett A4 varje vecka om det som är på tapeten för att just bidra till denna förståelse och förhoppningsvis ge inspiration att ta nya initiativ. Alla läser kanske inte men det är ett verktyg som bör användas i alla sammanhang. Det kommer i både mailen, läggs upp på intranätet och blir en slags dokumentation och tidsmarkör.

Att skriva är ett utmärkt sätt att komma på nya idéer. Det är lite som att kliva upp ur floden eller strömmen och sätta sig på en klippan bredvid för att få översikt och andrum för reflektion. Då kommer oftast idéerna utan besvär och man kan enkelt se om vi simmar åt rätt håll eller ej. Skrivandet är en skapande process av verkligheten. Författarna lägger fokus på sin roman och sig själva. Driver man en verksamhet så gör man det uteslutande för organisationen. Det tar tid och kan vara trögt och motigt då och då – men att försöka berätta eller beskriva företagsresan har stor effekt och nyttan överväger.  Här kommer ett exempel på senaste veckobrevet och så pumpar det på, vecka ut och vecka in.

(mer…)

Förändringens år och ett kanonbokslut

Det är årsbokslutstider och just nu möts det gamla från 2021 med allt det nya för 2022 som ska skjutas ut. Det är mycket papper som ska skrivas under och jag ska i princip verifiera och ta på mig allt ”revisionsansvar” för alla delar, det gör numera inte revisorerna sedan flera år tillbaka. Det svär sig fria och i och för sig så har jag alltid tagit ansvaret så det påverkar ingenting. Många förstår sällan hur viktigt det är att ha ordning och reda i sina räkenskaper, på dokument, processer, policys, rutiner, myndighetskrav, följsamhet med anvisningar och så vidare. De flesta tutar och kör. Konsten är att göra effektiv byråkrati eftersom det spar tid när var sak är på rätt plats. Däremot krävs att man inte förlorar sig i alla dessa frågor utan har fler högre växlar för utvecklingsfrågor och driva en intensiv verksamhet som gör skillnad och syns hos våra hyresgäster. Alltså, de interna administrativa kvarnarna behöver mala väl liksom det externa kundarbetet behöver pumpa och bryta ny mark. Hantverket går ut på att skapa en sådan balans av eftertänksam analys och fartfylld utveckling.

Stadsrevisionen tycker jag är intressant verksamhet med ett seriöst och kunnigt arbetssätt. De sätter sig verkligen in sina frågeområden som ska granskas med hög integritet. Det blir bra iakttagelser och matnyttiga rekommendationer som vi suger upp och omsätter för att bli en bättre hyresvärd. Min egen ambition är att ständigt försöka bli en aning bättre hela tiden och att se till att hela organisationen är öppen och ödmjuk för synpunkter, kommentarer och ifrågasättande. Det är så vi lär oss och det finns många guldkorn att fånga upp på vägen som det är lätt att springa förbi.

Året som gått gick över all förväntan för oss alla. Här kommer därför en kort summering av årsredovisningen 2021 och nästa blogg handlar om bostadsbolagens förnyelsekraft när kulturen sätts som den ska. Detta är också innehållet i ett föredrag den 10 februari på Aktivbos kundkristallgala och brnchmarkevent som jag fått förmånen att delta i.

(mer…)

The game changer – Superförvaltning

Bostadsbranschen har de sista tio åren genomgått enorma förändringar. Stora privata aktörer har klivit in och tagit över initiativet. De har sett en potential i bruksvärdessystemet och utvecklat fastighetsvärden med styckvisa renoveringar. Bostadsutvecklarna har också präglat scenen med spektakulära och lyxiga bostadsrättsprojekt. Allmännyttan har istället handlat om byggvolymer, långa köer, ombildningar och socioekonomiskt utsatta områden.

Hur ser vägen framåt ut de kommande tio åren? Klimatomställning, digitala hus, flexibla arbetssätt, fastighetssäkerhet, segregation, energilagring, hållbart ledarskap för att nu bara nämnda några ingredienser som lär påverka branschen. Jag tror mycket handlar om hur man fångar upp, sorterar och genomföra innovationer utan att ha alla svar från början. Att gå från endimensionell förvaltning till en tredimensionell samhällsomvandlare som löser konkreta problem i ett komplext uppdrag. Häng med.

(mer…)