Samhällsutveckling i praktiken

barnfilmbynVi börjar få en bra kontur på informationsmaterialet som ska gå ut till olika arkitektkontor som vi har förtroende för. Syftet är att testa om vi är på rätt väg och samla in mer kunskaper innan vi går vidare. Att jobba med samhällsutveckling kräver en bredare kunskap och att skapa/organisera nätverk än vad som är fallet när ett företag ska utveckla eller uppdatera en produkt. Det är breda områden som handlar om drift, investeringar, miljö, kultur, infarter, detaljplaner, samarbeten med invånare, kommuner och inte minst media. Så är det med projektet Barnfilmbyn, där alla som ingår jobbar ideellt och ställer upp för konceptet. I vårt tågset finns tre lok som utgörs av Allan Larsson, Anna Mellergård och vår utmärkte ordförande Claes Markstedt. Beroende på frågeställningar så stiger vissa på och vissa av och så fortskrider processen. Själva grundarbetet, innan något syns tar uppskattningsvis två tredjedelar av ett projekts totala tid. Nedan följer en beskrivning kring projektet;

1. Ett nationellt centrum för barnfilm

Barnfilmbyn är en planerad besöksanläggning i Mariannelund i Eksjö kommun. Den bygger på filmtraditionen från 1970-talet när filmerna om Emil i Lönneberga spelades in i Mariannelund och dess omgivningar. Projektet utvecklas i dialog med Astrid Lindgrens Värld i Vimmerby, Saltkråkan, Svensk Filmindustri och Rabén och Sjögren och många andra.

Avsikten är att anläggningen ska byggas under 2015-2016 och invigas på försommaren 2016. Den kommer att innehålla en utställningsdel, en aktivitetsdel och en servicedel.

Verksamheten i Barnfilmbyn riktar sig under skollovstider till barn/ungdomar/barnfamiljer. Under resten av året är Barnfilmbyn en konferensanläggning, som ska erbjuda näringsliv, kommuner och organisationer en attraktiv miljö för möten, seminarier och konferenser. Emil-traditionen av klurighet och entreprenörskap och Barnfilmbyns utställningar ger mervärde till konferensverksamheten.

I Barnfilmbyn ska ett nationellt centrum för barnfilm etableras och utvecklas. Barnfilmbyn ska också kunna bli ett innovationscentrum för besöksnäringen genom att på ett nyskapande sätt använda digital teknik och mobil mottagning. Barnfilmbyn är inte bara en besöksanläggning – den har också ett antal ”satelliter” i form av inspelningsplatser i Mariannelund och dess omgivningar. Dessa är redan i dag en del av besöksmålet och ska synliggöras i Barnfilmbyn. 

 2. Inbjudan till dialog med utvalda arkitektkontor

Vi har valt ut 23 arkitektkontor som vi antingen har eller haft ett samarbete med under årens lopp och som vi känner stort förtroende för. Syftet med dialogen är att lyssna på de erfarenheter ni har av motsvarande upplevelseanläggningar, se om vi tänker rätt, liksom hur vi går vidare med upphandlingar, tävlingar eller parallella uppdrag.

Tanken är både att sprida information kring projektet och att samla in kunskaper som gör att vi kan skapa en arkitektur som skiljer ut sig och förstärker Barnfilmbyns grundtankar. I PM:et har vi gjort en preliminär beskrivning av projektet, organisation, finansiering och en grov tidplan. Mer information finns även på www.barnmfilmbyn.se

 3. Barnfilmbyn – mitt i Småland

Barnfilmbyn ska ses som en spets i en ”kulturtriangel” i Jönköpings län, där de andra två spetsarna utgörs av kulturhuset för scenkonst, SPIRA, i Jönköping och Centrum för Konst och Design, Vandalorum, i Värnamo.

Barnfilmbyn etableras strax utanför Mariannelunds samhälle vid riksväg 40 mot Vimmerby. Där finns tomtmark som Eksjö kommun har detaljplanerat och som är tänkt att rymma minst två anläggningar, dels Barnfilmbyn, dels Karamellkokeriet i Mariannelund som kommer att byggas 2015/2016.   Vi utesluter inte heller att andra aktörer vill bygga i området, se antagandehandling från Eksjö Kommun. 

Detaljplanen är flexibelt utformad för att passa flera typer av byggnader och layouter. Förutom prickmark (byggnad får inte uppföras) 4,5 meter längs fastighetens gräns är den enda begränsande faktorn höjdregleringen. Inom området är det tillåtet att bygga med en maximal taknockshöjd av 8 meter. Marken får användas för handels-, industri och hantverksändamål. Den totala byggrätten för området är ca. 15 000kvm byggnadsarea. Området benämnt med parkering är även tillgängligt för gemensamhetsanläggning då området delas in i fler fastigheter. Ytan för gemensamhetsanläggningen är flexibel och bestäms av fastighetsägarna vid  bildandet av gemensamhetsanläggningen,

Söder om platsen för Barnfilmbyn finns en campingplats. I Mariannelunds samhälle finns pensionat. Det finns mark i anslutning till Barnfilmbyn för att utveckla boendet.

 4.Barnfilmbyn – kundunderlag

Våra analyser visar att anläggningen efter ett par år kommer att attrahera minst 30.000 besökare, de allra flesta under sommartid/skollov, dvs i genomsnitt 300 per dag, men med toppar på 500-600 personer.  Detta är en försiktig kalkyl och vi behöver ha beredskap/flexibilitet för att Barnfilmbyn kan komma att dra en ännu större publik, upp till 50.000 besökare, när den är väl etablerad.

Siffrorna är byggda på information om trafiken på länsvägen, mellan 2.500-4.200 bilar per dag under sommaren, dvs 5.000-10.000 personer. Analysen bygger också på besökssiffror för Karamellkokeriet i Mariannelund, 50.000 under ett år, kanske dubbelt så mycket om ett par år, när den nya anläggningen är klar. Vi har också jämfört med publiksiffror för andra näraliggande besöksplatser.

Astrid Lindgrens värld som ligger cirka två mil från Mariannelund har cirka 450 000 besökare varje år och Katthult som ligger cirka 5 kilometer från platsen har cirka 30 000 besökare.

5. Barnfilmbyn – ett preliminärt koncept

I våra preliminära diskussioner om behovet av yta och möjligheterna att finansiera byggnad och utställning har vi kommit fram till att vi ska planera för cirka 800 kvm, dvs dubbelt så mycket som vad den nuvarande provisoriska utställningen har tillgång till. 

 Barnfilmmuseet med utställningarna

En del av Barnfilmbyn, museet, kommer att innehålla utställningar om barnfilm. Den delen bedömer vi omfattar cirka 300 kvadratmeter av byggnaden.

Det kommer att finnas en permanent utställning om hur det gick till ”när Emil blev film” på 1970-talet. Detta delprojekt finns redan i form av utställningen i nuvarande Barnfilmbyn om inspelningarna i Mariannelund, Katthult och alla de andra platserna. Denna utställning kommer att utvecklas med hjälp av digital och mobil teknik och göras mer interaktiv. Det ska också finnas plats för tillfälliga utställningar, ”årets utställning i Barnfilmbyn”, baserad på Astrid Lindgrens filmer och andra barnfilmer, svenska såväl som utländska.  

Filmstudion med den skapande verksamheten

”Filmstudion” är arbetsnamnet för den del av byggnaden som ska vara Barnfilmbyns aktivitetsplats.  Den kommer att omfatta cirka 300 kvm av byggnadens yta. Denna del av anläggningen ska sommartid erbjuda barn och ungdomar möjlighet att delta i olika skapande aktiviteter med anknytning till film i form av berättande, uppträdande, inspelning mm – med allt från den enklaste tekniken i form av mobilkamera till mer avancerad med möjlighet att skapa sina egna scener och egna effekter.

Arbetsnamnet ”filmstudion” ska ha sin motsvarighet i den interiöra designen, som ska erbjuda samma höga flexibilitet som finns i en filmstudio med möjlighet att lätt ställa om från en scen till en annan. I vårt fall ska ”filmstudion” kunna ställas om från besöksplats med flera hundra gäster under sommaren, till konferensplats, dit man gärna söker sig under andra tider av året för att den erbjuder bra mötesfaciliteter med mervärden i form av utställningar.  Här ska också finnas plats för ett utvecklingscentrum för barnfilm. ”Filmstudion” ska också kunna ställas om från konferensplats till en attraktiv festlokal.

 Servicefunktioner: Entré, café, shop, personalrum, toaletter mm

Denna del av anläggningen ska  ha plats för ett stort antal besökare under högsäsong utan att det blir långa köer och brist på sittplatser. Den måste byggas så att det finns plats under tak när det är regniga dagar och plats i sol/skugga under soliga och varma dagar, när alla vill sitta utomhus.

I shopen säljs böcker och film i samarbete med Rabén&Sjögren och SF. Shopen integreras med receptionen/kassan. Man ska kunna besöka café och shop utan att betala entrébiljetten för utställning och aktivitetscentrum. Anläggningen ska inte utrustas med restaurangkök; serveringen kommer att vara baserad på catering från restauranger i Mariannelund.

Uterummet: plats för kafé och lekplats

Ett område på cirka 3.000 kvadratmeter kommer att finnas för en ”green park” som kan vara en lekplats men också en förlängning av ”filmstudion”. Området ska också ha plats för kaféets utomhusservering.

Barnfilmbyn – en digital, visuell och interaktiv upplevelse

Barnfilmbyn ska vara en digital, visuell och interaktiv utställning och aktivitetsplats. Barnfilmbyn ska bli ett innovationscentrum för besöksnäring/upplevelseindustri, där ny kommunikationsteknik tas i anspråk för att förstärka upplevelserna på plats och för att nå ut till och engagera en intresserad publik. Den ska vara en del av den snabba omvandling som pågår och som innebär att information och kommunikation allt mer sker via mobil utrustning. Vi vill förena 1970-talets teknik för filmskapande för barn med 2010-talets nya tekniker och koncept för interaktivitet och kommunikation så att barn blir medskapande – på plats och på distans.

När det gäller att göra Barnfilmbyn till ett innovationscentrum samarbetar vi med Campus i12 Eksjö/Tekniska Högskolan Jönköping. Campus i12 är Sveriges största eftergymnasiala utbildningsanordnare med fokus på digital visualisering med ett program inriktat mot film och visuella effekter. Integrerat med Campus i12 finns Visualization Park som är en företagsinkubator som fokuserar entreprenörskap och teknikspridning inom teknikområdet (www.vispark.se).

Modern arkitektur med stort grönt inslag 

Vi är öppna för nya tankar och idéer och vi strävar efter hög modernitet när det gäller energi, miljö, material, innovation. Vi vill diskutera hur man kan kombinera det genuint småländska med moderna uttrycksformer. Vi vill gärna också att filmens attribut kan sätta sin prägel på anläggningen.

Vi eftersträvar att bygga något specifikt, som ger anläggningen en form och ett innehåll, som gör att barnfamiljer väljer Barnfilmbyn som en attraktiv destination. Fastigheten ska utstråla medveten arkitektur och säkerhet men också ha en småländsk koppling till klurighet och sparsamhet.  Alltså en kombination av god tradition och modern arkitektur som tillsammans skapar en fin atmosfär för platsen. Fastighetens signatur och röda tråd är god kvalitet i alla materialval.  

Verksamheten i Barnfilmbyn ska vara igång hela året. Lokalerna ska därför byggas flexibla och ha möjligheter att kunna locka olika typer av publik under verksamhetsåret. Kärnverksamheten är Barnfilmbyn, den filmiska verksamheten med utgångspunkt från Astrid Lindgrens verk.

För att fastigheten ska bli en uthållig och bärkraftig verksamhet ska den även ge plats för konferensverksamhet, för vilken Barnfilmbyns utställningar skapar mervärden.

Vi vill också att fastigheten ska ha en vass hållbarhetsprofil, hög bredbandskapacitet och ha några spjutspetsar som exempelvis utomhusmiljön.  En tydlig profilfråga för fastigheten bör vara att använda solen som energikälla i så hög utsträckning som möjligt, kanske även vinden och vattnet som finns runt husknuten.  När det gäller utomhusmiljön vill vi bygga en ”green park” med lekutrustning, olika nivåskillnader och en fin trädgård. Bilarna ska ligga bakom anläggningen så att det är barn, vuxna och arkitektur som man först och främst ser från vägen.

Arkitekturen bör ta avstamp i den småländska trätraditionen. Fastigheten ska byggas från barnets ögonvrå och upptäckarglädje och inte bli en tillrättalagd vuxenbyggnad.  

6. Preliminär tidtabell

Här följer en mycket preliminär tidsplan:

Maj 2014: PM skickas ut till 23 arkitekter/byråer som en inbjudan till dialog

Maj-Juni 2014: Dialog med arkitekter som vill veta mer om Barnfilmbyn och platsen där anläggningen ska byggas.

Augusti 2014: Sammanställning av dialogerna – grunden för upphandling och arbetssätt framåt.

September-november 2014: Upphandlingsfasen. Utse jury.  

December 2014- januari 2015: Utse arkitektkontor som får uppdra att rita anläggningen – hus, park, omgivning.

Februari-mars 2015: Upphandling av byggföretag och delentreprenörer, inklusive utställningsbyggare

April-maj 2015: Byggstart (om finansiering klar).  

Juni 2015-mars 2016: Byggperiod på 7-8 månader. Inköp av inventarier.

April – maj 2016: Uppstart, intrimning

Juni 2016: Invigning

7. Barnfilmbyn – organisationsform, delägare och finansiering

Barnfilmbyn är i dag ett projekt inom ramen för Emilkraften, en ekonomisk förening som stöds av Eksjö kommun – ett projekt som utvecklar koncept och verksamhet. Barnfilmbyn stöds av ett not-for-profitbolag, Snickerboa i Mariannelund AB, som har till uppgift att planera, projektera och finansiera anläggningen, låta uppföra den och upplåta den till Barnfilmbyn på för verksamheten gynnsamma villkor.

Förebilden för detta sätt att stödja den kulturella verksamheten finns på Gotland, där till exempel  Bergmancentret stöds av ett lokalt utvecklingsbolag, Fårö Utveckling AB.

Snickerboa AB genomför en nyemission och har för närvarande 120 delägare med ett aktiekapital på cirka 350.000 kronor. Innan nyemissionen är avslutad hösten 2014 ska aktiekapitalet vara minst 500.000 kronor, vilket vi räknar med att uppnå och överträffa. Det finns ett stort intresse att engagera sig i bolaget, såväl lokal som nationellt. Det stora flertalet av delägarna finns i Barnfilmbyns närmaste omgivning, i Eksjö och Vimmerby kommuner. Bland aktieägarna finns också personer som Björn Ulvaeus, George Riedel, Christina Jutterström, Olof Johansson, Ingvar Carlsson, Leif Pagrotsky.

Med ett aktiekapital på uppemot en miljon kronor, kan Snickeboa AB söka finansiering från kommun, Regionförbund, EUs strukturfonder, Allmänna Arvsfonden, Postkodlotteriet och andra offentliga och privata finansiärer. Snickerboa AB har ambitionen att få ihop cirka 20 milj kr för att finansiera anläggningen. Därmed får Barnfilmbyn tillgång till en anläggning av högsta klass utan att belastas av dryga kapitalkostnader.

Det är styrelsen för Snickeboa som beslutar om investeringen i anläggningen och ledningen för Barnfilmbyn som bestämmer om verksamheten. Projektledningen har plats i styrelsen för Snickerboa och styrelse och projektledare arbetar hand i hand.

 8. Kontakta oss för mer information!

Vi hoppas att ni tycker detta projekt är minst lika fascinerande som vi. Att vara med om att gestalta historierna och den spännande framtiden i Mariannelund med utgångspunkt i Astrid Lindgrens filmverk.  Vi vill alltså komma i kontakt med er för en informell dialog och är tillgängliga på mail och mobil.

Följande personer kan kontaktas för dialog om uppdraget:

 Byggande och arkitektur: Thorbjörn Hammerth thorbjorn.hammerth@eksjo.se

Verksamhet i Barnfilmbyn: Anna Mellergård anna.mellergard@gmail.com