Från fastighetsförvaltning till kommunutveckling

Min syn på fastighetsbranschen efter alla år är att den är alltför bekväm.  Det behövs ett bredare synsätt och mer aktivitet än vad som är praxis. Branschens låga omvandlingstryck bidrar till en viss passivitet och att den gärna blir konservativ. Vi har alltid gjort så här…

Just nu skriver vi en företagsbok om våra framtidsplaner och hur vi vill förnya branschen. Här ligger fokus på fyra områden. Hur man gör för att rusta upp sitt fastighetsbestånd utan att höja hyrorna.  Att inte vara rädd för att sälja och därmed frigöra kapital som ligger sovande. Vikten av att bygga nytt och hur man praktiskt gör för att effektivisera sin skötsel och service så att hyresgästerna blir märkbart nöjda.

Grunden för detta handlar om att ha en tydlig struktur, styrning och klar strategi. Ganska enkla saker – men som ska skrivas ner och kommuniceras. Medarbetarna är företagets viktigaste tillgångar vid sidan av kunderna. Därför gäller det att jobba med yrkesrollerna, arbetssätt, struktur, coacha och ge befogenheter och ansvar så att medarbetarna växer. Allt ska vara äkta och inte påklistrat. Det är handlingarna som gäller, inte orden i dessa sammanhang. En viktig sak för ledningen är att se till att bolagen har resurser och att dessa resurser omvandlas till ännu mer resurser. Stärker man lönerna så ska arbetet mynna ut i kostnadsbesparingar i den dagliga driften.

Nästan alla fastighetsbolag håller sig på sin kant och gör ett gott jobb utifrån ägarkrav och ägardirektiv. Det är ett sätt. Mitt sätt är att jobba med ett affärsmässigt samhällsansvar. Ibland är det bättre att sälja och bygga nytt även om det på kort sikt blir sämre lönsamhet. Det skapas andra värden som kan bidra till nya affärer eller investeringar i en kommun.  Är det något som de flesta kommuner behöver så är det just investeringar. När någon bygger nytt så hakar fler på och så går man uppåt i spiralen. Även när man rustar fastigheter skapas mängder med jobb åt det lokala näringslivet. Även om vi alltid jobbar med LOU (lagen om offentlig upphandling) så blir det i praktiken det lokala näringslivet som tar hem de flesta jobben. Något som jag tycker är bra. En käpphäst är att vi alltid sätter upp tydliga skyltar när vi göra fastighetsrenoveringar och nyproduktion. Även sådant signalerar framtid. Vi jobbar numera hårt med vårt miljöarbete som påverkar mängder med människor i kommunen. Även fina renoveringar av kommunala fastigheter gör att barn och ungdomar får nya och härliga kunskapsmiljöer, att äldreboendena blir mänskliga och trevliga samt att idrottsplatserna sköts väl och utvecklas osv.

Att jobba aktivt med fastigheter innebär alltså ett brett samhällsuppdrag som påverkar kommunens attraktion mer än de flesta kanske tänker på. Husen berättar mycket om historien, kommunen och framtiden.  Ser det välvårdat och välskött ut så uppfattar man kommunen på ett positivt sätt. Ser det slitet och skräpigt ut så uppfattas kommunen negativt. Det är om detta breda uppdrag boken ska handla om. Hur fastigheter kan påverka tillväxten, synen på miljöarbete, hållbarhetsfrågor, hur vi kan bjuda in hyresgäster att delta i olika renoveringar och därmed skapa nya demokratiprojekt.  Dessutom vill vi framstå som en arbetsgivare i framkanten som sätter medarbetarna i centrum och erbjuder våra hyresgäster välskötta och prisvärda bostäder. Vår egen ekonomi ska också alltid vara välskött och utgöra företagets starkaste kort.