Sjukvårdsfastigheter – husens formel 1

Sjukvårdsbyggnader är inte vilka byggnader som helst. De är som komplexa system (som en stad i staden) och offentliga rum för alla människor. I nästan varje sjukhusområde finns en blandning av slitna hus, moderna hus, hus med upprustningsbehov och hus som verkligen är i toppskick. Det är som ett lapptäcke av olika årgångar och funktioner. Att sköta dessa fastigheter, husens formel 1, kräver mängder med energi, nytänk och systematik plus vetenskaplig grund för att balansera en ytterst kompetent ”kundsida”.  Jag skulle vilja utveckla fastigheterna och områdena mer som bostadsområden – alltså mer personliga och trevligare än idag. Men för att komma dit krävs att basen fungerar och att en viss stordrift alltid måste gälla. Alltså funktion och estetiska värden, inte antingen eller. Arbetsgången bör därför vara:

Prio 1 är drifts- och säkerhetsnivån (inklusive  riskanalyser) i fastigheterna. På denna nivå gäller nolltolerans när det gäller el, VA, kraft, skalskydd, nödbelysning och brand. Detta är grunden för hela fastighetsskötseln och ett misstag kan få förödande konsekvenser. Här handlar det om rutiner, processer, engagemang och fokusering på dessa områden.

Prio 2 är funktionella lokaler som stämma väl överens med verksamhetens process och ändamål. Det innebär rätt funktioner, rätt planlösningar och tekniska installationer osv. Här gäller det dessutom att få med flexibiliteten och arbetsmiljön liksom en kostnadseffektiv byggproduktion. Alla lokalförändringar bör finansieras genom konkreta inbesparingar och en öppen dialog kring arbetssätt och funktioner.

Prio 3 är att fokusera på drift och underhåll av alla de byggnader som är igång och där det bedrivs verksamhet. Renoveringar som sker både på in- och utsidan. För varje sjukhusområde ska det finnas en generalplan för de kommande tio åren som uppdateras årligen och som betonar driftseffektiviseringar och renoveringar.

Prio 4 är grundskötseln med ronderingar, ständigt små reparationer och förebyggande underhåll som gör att allt fungerar och är uppdaterat. I detta ligger även ordentliga skyltprogram, ”cykelparkering”, parkeringsplatser, rätt belysning, asfalterade gång- och cykelvägar samt markskötsel.

Prio 5, är kloka miljöinvesteringar som handlar om energi, solpaneler/solceller, laddstolpar, sopor och nya material. Utöver detta tror jag det är viktig att jobba med trädgårdsmiljöerna runt omkring sjukhusen.  Områdena bör utstråla viss skönhet och ha en fin och välskötta inramning – i samma riktning som en golfanläggning.

Prio 6 är nyproduktion med vass arkitektur och som byggs av material som håller väldigt länge och ger låga underhållskostnader. Stora putsade fasadytor utan takutsprång som på Höglanssjukhuset är jag inte särskilt förtjust i. Själv gillar jag att bygga med tegel, sten, glas och vissa partier av trä för att få lägre underhållskostnader och en fin och omväxlande arkitektur. Platta tak vill jag gärna undvika. Varje nyproduktion ska vara välmotiverad och motsvara en volymökning.

För varje mandatperiod är det viktigt att ta fram en framtidsplan för de kommande fyra åren där man beskriver vad man ska uppnå och hur detta ska gå till och finansieras. Denna plan tas fram gemensamt av alla i organisationen. Här lägger man fast kursen och olika strategier och prioriteringar.