Lagledarskap

Ledarskap är ett yrke som handlar om att förflytta en organisation från ett läge till ett annat och att få andra att utvecklas och var avvägningen mellan styrning och frihet går. Ledarskap är en form av humanism som handlar om att stärka människans drivkrafter, engagemang, värderingar, samarbetsförmåga som gör att organisationen blir större än det egna jaget. I dagens företagsvärld handlar det om att ge struktur, inspiration och ”hjälp till sjävhjälp” så att alla kan förverkliga sina idéer och bidra till det gemensamma bästa. För mig kommer humankapitalet och kundkapitalet först. Det är en förutsättning för att skapa det finansiella kapitalet. Här nedan kommer en kort summering av mina tankar kring ledarskapet från en konferens där jag pratat om just ledarskap. Något som jag även ska göra på SABOs ledarskapsdagar i december som heter att ”Leda i Förändring”.

En rak linje utan nivåer

I min värld är det väldigt viktigt hur man presenterar och beskriver en organisation. För mig är alla jämlika och lika viktiga för framgången. Det är som en orkester där alla behöver samarbeta och göra bra ifrån sig för att helheten ska blir bra. Därför är jag svag för ett organisationsschema som är som ett rakt streck där det bara finns en process som går från ledning, stöd till kärnan. På detta raka streck finns alla medarbetare som likvärdiga och självständiga individer. VD:ns och styrelsens ansvar är hela linjen och varje individ har ansvar och befogenheter för delar av linjen. Ett sådant synsätt betonar demokratiska aspekter och jämlikhet utan att tappa styrning. I detta schema finns inga nivåer, bara olika ansvarsområden och olika roller. Linjen jobbar tillsammans för att lösa kundernas, ägarnas och omgivningens behov.

Målstyrning med ram och stark värdegrund

Att driva ett företag handlar om att få alla att dra åt samma hål och uppnå vissa specifika målsättningar med verksamheten. För mig är det viktigt att målsättningarna är tydliga, mätbara och går att utvärdera. De får gärna vara tuffa mål bara det finns logiska antaganden bakom varje mål. En målstyrd organisation kan fungera väl men också gå över styr om det inte finns en inramning av lednings- eller verksamhetssystem med regler och arbetssätt. Jag föredrar tydliga mål, en klar spelidé och att det finns spelregler som man från början kan utgå ifrån. Till detta kommer även vikten av en respekterad värdegrund som alla ställer på. Att man bottnar i gemensamma värderingar bygger tillit och en kamratskap som går längre än vanlig vänskap. Det blir en känsla och trygghet som förenar och skapar grupptillhörighet och gör att så kallade målkonflikter kan lösas på ett tidigt stadium med ett gemensamt synsätt.

Integrerat ledarskap 

Jag har nog kommit till den punkten att illusionen om den starka ledare har spruckit och till och med kan vara farlig i vissa situationer.  Vill man få med sig alla, krävs ett teamarbete kring ledarskapet så att flera stiger fram och gör sin röst hörd. Därför tror jag benhårt på att göra hela ledningsgruppen till ledare som kan gå in och köra och utveckla företaget. Här finns en slumrande möjlighet att istället för en ledare så kan man jobba med sju ledare om gruppen är tajt och litar på varandra. Detta gäller även alla chefer och i princip är alla medarbetare projektledare för sina ansvarsområden – så ser min syn ut. Vi är så pass lika i grund och botten och när man suddar bort vissa mentala barriärer så kan nya ledarskap bryta fram där man minst anar det. När man skapar prestigefria miljöer och sätter kunskapen i centrum så kan också fler påverka och ta nya initiativ oavsett var man befinner sig i pyramiden. Det handlar om att öppna upp och ge utrymme för alla att utvecklas och tänka utanför boxen.

Psykologi och den sociala processen 

Mycket i en organisation handlar om våra relationer till kollegor och ledarskapet. Det finns många likheter med skolans värld och hur olika grupper fungerar. Min ambition har alltid varit att skapa trygga och naturliga miljöer där man kan säga precis som det är och få plats. Det ska inte vara långt bort till skratt och glädje. Motsatsen är förödande. Jag försöker också stärka arbetsmiljön så att en arbetsplats är seriös och följer alla förordningar och har höga ambitioner. För mig är det även viktigt att en arbetsplats är vacker och genomtänkt.  Att vara ledare är närmast att vara pedagog och att försöka skapa en bra kunskapsmiljö och atmosfär som stimulerar innovationer och utveckling. Sedan gäller det att förstå varje individs förmågor och specifika läggning så att det går att bygga en psykisk struktur där alla samarbetar. Detta område är nog det svåraste och mest kritiska. Här gäller det att se helheten och inte speciallösningar för varje individ. Grundreceptet är att försöka ha en tydlig linje, jobba öppet och utan dolda agendor. Att stärka vänskapen och respekten för varandra. Ett svårt område.

Aktiv och tydlig kommunikation

Att vara ledare handlar om att ha många olika roller men framför allt att vara i dialog med många medarbetare. Alltså dialog med var och en. Men det gäller också att man kommunicerar med hela företaget så att alla ser och förstår det som sker och att det mesta är helt öppet och transparent. På detta sätt försvinner rykten och man kan ge plats för att diskutera sakfrågor och vägval. Varför man väljer den strategin och inte den andra. Krävande men berikande. Sådant befrämjar en sund utveckling och tilltro. Många har svårt att koppla den interna och externa kommunikationen.  Jag tycker inte att det är en så stor skillnad och strävar själv efter att försöka förena dessa så långt det går. Men en sak är solklar, att kommunicera är ett av det viktigaste dragen i dagens ledarskapet. Det får man aldrig för mycket av. Det ger sammanhang och riktning och bygger en berättelse om vart vi är på väg.

Helhet och resurseffektiv samordning

För mig består ett företag av fem resurser; ekonomiska resurser, kundmässiga resurser, produktmässiga resurser, medarbetarresurser och systemresurser (inklusive innovationer). Detta gäller alla typer av organisationer. Genom att hela tiden ha en översikt över dessa resurser ser man till att inget glöms bort eller överbetonas. Det gäller att ha en balans och jämvikt i allt detta. Att styra dessa fem resurser kallas för balanserad styrning och är den bästa verksamhetsmodell som jag känner till. Den integrerar och samordnar så att det blir en resurseffektiv och hållbar användning. Den dag man inte ser helheten så tappar man utvecklingslinjen i ett företag. En bra träning är att förstå alla samband som finns mellan en resultat- och balansräkning inklusive finansiering och kassaflöden och hur detta påverkar alla delar i ett företag. Ekonomin är företagets blodomlopp.

Förvaltning och utveckling

När man ska utveckla olika organisationer har man i regel alldeles för bråttom eftersom man vill visa snabba resultat. Analysen och avvägningarna blir satta på undantaget liksom egen reflektion. Förändringar handlar om principer och värderingar och dessa tar i regel tid att förklara och förankra. För mig består ett företag av två linjer, en linje som avser förvaltningen. Det vi lever på idag och som måste fungerar klanderfritt och en utvecklingslinje som ska bli morgondagens intäkter och försörjning. Det är viktigt att man förstår dessa samband och har urskiljningsförmåga att se vad som är förvaltning och stabilitet och vad som är utveckling och förändring så att man inte blandar ihop dessa. Jag själv har alltid som princip att skynda långsamt även om jag utvecklar mycket. Men en sak som jag lärt mig är att utveckling får ta tid. Det är viktigare att alla förändringar har ett accepterat stöd och att man hela tiden jobbar med utveckling även efter tio år som ledare. Gör man stegvisa förändringar så kommer man väldigt långt på fem sex år. Hellre rätt och långsamt än fort och fel. På lite sikt så uppfattas allt som snabbt.

Från ord och beslut till genomförande

I mångt och mycket liknar ledarskapet idrotten och lagledarens uppgift att bygga ett lag som samarbetar och går för att vinna. En lagledare syns men det är oftast de stora artisterna, spelarna som drar till sig uppmärksamheten. En bra arbetsfördelning. Till syvende och sista så handlar allt om resultat och då gäller det att man vinner matcher och det gör man inte från linjen. I företagsvärlden handlar det om att omsätta ord och beslut till genomförande som syns i boksluten. En nyckel för detta är att följa upp verksamheten och utvärdera det som gått bra och det som gått mindre bra. Här finns inte sällan svaren mitt framför näsan och sköna innovationsmöjligheter ligger i öppen dager – något de flesta förbiser i sin iver att ta sig an nya utmaningar. Mitt råd är därför att stanna upp och ge tid för eftertanke och reflektion, något som jag lärt mig av kloka Bless. På så sätt har jag lärt mig att tänka NYTT och se nya saker i gamla företeelser som kan omgestaltas och omdefinieras till dagens situation.

Även om vissa saker inte är helt perfekta så gäller det att ta tag i de uppgifter som tär mest på organisationen så att man inte börjar i fel ända. En tumregel är att inte förändra sådant som fungerar. Det gäller kort och gott att prioritera och att alla i ledningsgruppen redovisar sina prioriteringar så att man ser helhetslistan. På så sätt kan man skala bort en massa distraktioner och koncentrera sig på de viktigaste frågorna och få dessa genomförda. Det är vad; att göra rätt saker på rätt sätt, handlar om. Att fokusera och skapa det ”goda flytet” i en organisation när man plockar ner alla uppkastade bollar.

Skövde, Söndagen den 4/10 2015/Thorbjörn