Ny bok: Recept för kontinuitet och utveckling

Det har varit en fantastisk resa med denna speciella företagsplan. Allt började i ledningsgruppen i maj och juni månad, fortsatte på styrelsekonferensen och sedan i alla workshops i hela företaget och med alla justeringar, sammankomster, tips, uppslag, diskussioner och hela idéutvecklingen. Mitt i allt detta föds så idén om företagsplanen som en kokbok, där vi integrerar ett recept från alla medarbetare och gör något som kan användas varje dag. In strömmar recept och plötsligt är det både företagsutveckling och kokboksutveckling som gäller. Här har en fantastisk kostekonom styrt och ställt som vanligtvis jobbar med vårt verksamhetssystem. Texterna har också manglats och kriarättats av redaktör Attefall.

Mängder med kloka idéer har kommit fram och nu har vi de senaste två veckorna delat ut böckerna till alla medarbetare och samtidigt passat på att lagat olika rätter och haft genomgångar av innehållet. Det har varit hur roligt och inspirerande som helst. Helt plötsligt kan hela företaget prata och ta till sig målsättningar, värdegrunder och strategier av bara farten. Mat kan verkligen sprida glädje.

Det mest fantastiska är också att alla verkligen skjutit in material i boken. Det är ett gemensamt projekt som gör det extra värdefullt. Härifrån utgår allt nu. Tänk vad delaktighet och hur olika idéer kan yngla av sig och få eget liv. Det går inte att planera. Tror inte heller det finns många företagsplaner där medarbetarna liksom styrelsen varit så aktiva och skapat innehållet på ett förbluffande sätt. Idén till kokboken kläcktes av en medarbetare när vi hade dragit över tiden och glömt att beställa lunch…..

Vätterhems styrelse har nu fastställt företagets framtida kurs mellan 2016 – 2023. Planen innebär blod, svett och tårar men också mycket glädje, passion och utveckling. Här följer några korta utdrag av de viktigaste delarna. Detta är alltså ingen pappersprodukt utan ett levande dokument som ska användas och genomföras varje dag. Det är vårt manifest. Vätterhem – Hem för livet.

VISION 2023 – Sveriges ledande bostadsbolag

»Vätterhem driver och utvecklar framtidens stadsdelar. Vi är det ledande bostadsföretaget i Sverige«

Så ser vår vision ut som vi ska realisera 2023. Vi blir det ledande bostadsbolaget när vi uppnår våra tufft satta målsättningar. Jämförelsen sker med de femtio största SABO­-företagen som har liknande mått och ambitioner.

AFFÄRSIDÉN

»Vätterhem ska äga, förvalta och utveckla attraktiva bostäder för alla. Vi sätter hyresgästerna i fokus och erbjuder trygga och hållbara boendemiljöer. Vår organisation finns nära hyresgästerna och vi prioriterar att utföra våra tjänster med egen personal. Vi kombinerar affärsmässighet med samhällsansvar«.

Detta är spelidén och det konkreta vi jobbar med varje dag.

VÅR VÄRDEGRUND LUTA  

Våra hörnpelare består av fyra delar:

LÅNGSIKTIGHET – vi ska välja lösningar som över tiden ger bäst effekt på miljö, människa och ekonomi.

UTVECKLING – vi ska fokusera på att skapa nya lösningar, våga tänka annorlunda och driva förnyelsefrågor med affärssinne.

TRYGGHET – vi ska vara en attraktiv arbetsplats och arbetsgivare som berikar och utvecklar våra medarbetare. Vi ska alltid bidra till trygghet för våra hyresgäster och skapa välintegrerade bostadsområden.

ANSVAR – vi ska alltid göra vårt yttersta i vår yrkesroll och ha tydliga ansvarsområden och befogenheter men också utveckla hållbara lösningar och produkter/tjänster som bidrar till ett bättre samhälle.

Grunden i allt företagande bygger på värderingar och en stark gemensam övertygelse. Vår värdegrund ska spegla vem vi är och vad vi står för. Den ska hjälpa oss att veta hur vi ska agera i olika enskilda situationer.
En stark värdegrund gör också så att vi litar på att alla hjälps åt och drar åt samma håll utan en mängd detaljerade instruktioner.

MÅLSÄTTNINGARNA 2023  – TUFFA OCH MÄTBARA MÅL

Ledningsprinciperna är att Vätterhem ska kännetecknas av målstyrning och ramas in av verksamhetssystemet som är vår spelplan. Våra sex mål är konkreta, mätbara, tidsatta och ska brytas ner till respektive avdelning.  Alla ska känna till målen och förstå sin roll och hur man bidrar till uppfyllelsen av målen. Detta är grunden för att nå vår vision.

MÅLSÄTTNINGAR 2016-2023  FÖR ATT UPPNÅ VISIONEN

1. Hyresgästnöjdhet: 90 procent (mäts varje år av extern aktör).                                                              2015: 87,4 procent

2. Medarbetarnöjdhet: 90 procent  (mäts varje år med extern aktör).                                                      2015: 73 procent

3. Nyproduktion: 150 påbörjade bo­städer varje år (mäts med egen statis­tik och i förhållande till yta).   2015: 129 påbörjade lägenheter

4. Energieffektivisering: 20 procent lägre energiförbrukning utifrån ingångsvärdet 2015 (egen statistik).    2015: 105 kWh per kvadratmeter

5. Soliditet: 23 procent (mäts med egen   statistik och avser synlig soliditet).                                          2015: 16,8 procent

6. Fastighetsförbättringar: Produktindex 85 procent (mäts av externt företag).                                      2015: 82,8 procent
Detta är styrelsens krav på företagsledningen och något som ska utvärderas varje år.

ORGANISATIONSSTRUKTUR – TYDLIGT SPELSYSTEM

Vätterhem ska kännetecknas av korta beslutsvägar och möjligheter för alla att påverka sitt jobb och företaget i stort. Målet är att bli en mönsterarbetsgivare som prioriterar medarbetarnas utveckling och förkovran. Medarbetarenkäten ligger till grund för kontinuerliga förbättringar.

Vår företagsfilosofi bygger på att ledarskapet byggs upp underifrån.  Lednings­, stöd­ och kärnprocess är de tre nivåerna som börjar med kundbehovet och slutar med kundtillfredsställelse.  Ledningen styr, skapar resurser, följer upp, inspirerar och sätter krav. Ledningen utgörs av ledningsgruppen och styrelsen. Stöd är specialister på huvudkontoret som driver egna projekt och stöttar förvaltningen.  Dessa är IT, ekonomi/personal, bygg, teknik och marknad. Dessa funktioner samverkar också inom stödprocessen.  Kärnan är förvaltningen och driften med skötsel, service, reparationer och trädgård, som finns på fyra områdeskontor och utgör tre fjärdedelar av organisationen. Förvaltningens behov ligger till grund vid utformning av olika förslag och projekt.

EKONOMI OCH FINANSIERING – ALLTID KONTROLL

Investeringsnivån kommer att ligga kring 300 mkr per år under perioden. Underhåll exklusive komponentbyte bedöms till 110 mkr per år. Nyproduktionen till drygt 150 nya bostäder varje år.  Resultatet ska ligga på cirka 60 mkr per år. Det årliga lånebeloppet ligger kring 150 mkr. Målet är att stärka soliditeten (det egna kapitalet i förhållande till totalt kapital) till 23 procent vid periodens utgång. Det innebär då att 78 procent av verksamheten är lånefinansierad.

Vätterhem ska alltid kännetecknas av en välskött ekonomi.  Finansieringen är alltid en nyckelfråga och ekonomin ska ha en särställning i bolaget. Varje kvartal görs en noggrann ekonomisk bedömning och prognos för kommande kvartal.  – Vi ska kort och gott vara bäst på låga kostnader enligt känt smålandsmanér.

VÄTTERHEM – HEM FÖR LIVET

Vår företagsprofil varumärkesskyddas just nu. Vi utlyste en slogantävling och fick in nästan 200 förslag. Till slut stod en segrare över alla andra. Hem för livet. En fantastisk slogan som fångar in allt det som vi står för och erbjuder. Även här så är det en individuell prestation, en mångårig medarbetare som knäckte koden. Till detta har vi också lagt en ny snygg och uppdaterad företagsprofil som faktiskt lyser. Det ska bli extra roligt att sjösätta den nya hemsidan den 4 april.

20160212_17542020160212_175427