Ledarskapsmanual – att utveckla andra

Vi håller just nu på att slutföra vår nya ledarskapsmanual som innehåller sex kapitel om vad som kännetecknar ett bra ledarskap, åtgärdspaketet utifrån medarbetarenkäten, förändringar av Vätterhems ledarskap, ledarskapsprinciper, utvecklingsområden och kommunikation. Detta blir vårt nya rättesnöre kring hur vi ska bedriva ledarskapsfrågor. Här kommer en utsnitt från denna manual.

Vad kännetecknar ett bra ledarskap?

Ett bra ledarskap kan alltså utföras på många olika sätt. Det finns inget bästa recept utan allt handlar om människor, situationen, branschen och omvärlden. Därför blir ledarskapet en syntes mellan egna erfarenheter och den situation som gäller för stunden och i nuet. På sikt kan man förändra situationen och få ett lag att fungera bättre.

Allt ledarskap handlar till syvende och sist om;

 • Att få människor att samarbeta mot ett gemensamt mål (systemnivå)
 • Att utveckla andra och därmed stärka produktiviteten (resursnivå)
 • Att skapa resultat och arbetstillfredsställelse (resultatnivå)

Detta är min egen övertygelse. I våra fem workshops, som följde på medarbetarundersökningen, har det utkristalliserats en slags ”gärningsmannaprofil” för vad ett bra ledarskap är. Alltså härliga samtal med 147 medarbetare.

I Vätterhems gärningsmannaprofil” om ledarskapet handlar det mesta om förhållningssätt, beteende och våra relationer till varandra. Mindre kring professionell styrning, management och strategier, vilket man lär sig på alla handelshögskolor. Här finns ett gap mellan akademin och praktiken som skulle diskuteras, så att undervisningen blir mer yrkesinriktad och anpassad till medarbetarbehoven.

Ett bra ledarskap definieras enligt oss själv på följande sätt (vissa faktorer kan tangera varandra och delvis gå in i varandra):

 • Stöd – att kunna coacha och ge råd så att medarbetarna kommer framåt, liksom att uppmärksamma bra prestationer och ge feedback
 • Tillgänglighet – att snabbt kunna ge besked och instruktioner när så behövs
 • Rättvis – att behandla alla lika och att alla betyder lika mycket
 • Rak och tydlig – att ge korrekta svar som inte ändras några minuter senare. Att ha en klar idé om vart vi ska. Bestämda tankar om kursen.
 • Tillförlitlighet – det man säger ska hålla och ha täckning. Även erkänna fel och saker som inte fungerat.
 • Öppet och inkluderande ledarskap som gör att medarbetarna känner sig sedda, respekterade och att man litar på medarbetarna
 • Kompetent, konsekvent och konkret
 • Handlingskraftig och rättvis
 • En ödmjuk inställning och att kunna visa empati
 • Närvarande
 • Information och kommunikation
 • Vara ett föredöme

Det är ingen enkel uppgift att bara kliva in i rollen och köra. Det jag lärt mig är att man som ledare behöver vara mer modig än vad man är. Att man ska drivas av egen övertygelse men tar stor hänsyn till gruppen. En ledare behöver ha hög grad av integritet, överblick och inte fastna i detaljer.

Tricket är att mycket handlar om detaljer. En ledare måste kunna detaljer men får aldrig fastna i detaljerna. Det lär man sig och avgörande är att man alltid har en helhetsbild på resurser, mål, styrning och vilka resultat som ska uppnås.

Ovanstående är alltså vad som medarbetarna eller kunderna uppfattar som ett bra ledarskap. Får oss som är ledare gäller det att ta till oss detta och fundera på vad jag ska göra för att matcha detta. Det måste varje chef själv fundera kring – något som också skapar personlig utveckling.

Detta är ett av sex avsnitt, i den nya ledarskapsmanualen som vi tar fram för alla 26 chefer i bolaget.

Det vi gör nu är att dela upp ledarskapet från en stark ledare till många starka ledare. Vi sätter också in resurser i utbildning och kompetensförstärkning eftersom denna funktion är så pass central. Nu är vi en stor grupp som ledare och därför är det viktigt att vi jobbar utifrån samma principer och insikter. Att ha många duktiga ledare är också en säkerhet inför succession. I ledarskapet ingår alltid förändringar. Det nya kallas därför för att leda i ständig förändring. Vi måste alltid ha planer men också förmåga att ställa om det krävs. Alltid tänka strategiskt men verkställa operativt.

De bästa, absolut de bästa företagsledarna har en gemensam nämnare, de utvecklar andra. De uppnår resultat genom andras målinriktade arbete. De får alla att se målet, får alla att kämpa för detta och ser till att det finns ett spelsystem som alla följer eller bryter. Men då vet man detta.

Från medarbetarundersökningen fick vi en bra sammanställning med goda exempel på vad framgångsrika företag gör för att skapa framgång. Läs detta och praktisera det bästa.

Vill ni läsa ledarskapsböcker så är Peter Drucker min favorit. Han har dominerat management under 1980-, 1990- och delar av 2000-talet fram till sin död 2005. En oerhört stilsäker författare som skrev klassiker om entreprenörskap och hur man leder stora organisationer.

Även framlidne Rickard Norman var grym och internationell erkänd liksom företagsdoktorn Ulf af Trolle. Men det finns mängder som Michael Porter, Henry Mintzberg, Jack Welsh, Tom Peters, Alvin Toffler, Michael Hammer, Jeffrey Pfeffer, C. K. Prahalad, Robert Kaplan, Ken Blanchard, John Naisbit och så klart Philip Kotler som de flesta känner till. Det är bara att klämma en bok då och då.

Vätterhems ledarskapsmanual ska årligen uppdateras och justeras, precis som våra befattningsbeskrivningar. Den ska ligga som styrande dokument för alla chefer och undertecknas av samtliga chefer.