At your side

Numera finns det en stark trend åt att revolutionera och att säga att kunden inte längre har rätt. Mitt förhållningssätt har alltid varit en ömsesidig dialog och att både prata och lyssna. Kunden har aldrig ensidigt rätt, likväl som bolaget aldrig har det. Det krävs ett samarbete av IKEA-modell som sker inom ett affärsmässigt system för att bli framgångsrikt. Det är avgörande att förstå kundernas situation och att tillsammans utveckla nya eller befintliga tjänster efter behov, köpkraft, önskemål och förväntningar.

Till detta kommer också att väga in andra perspektiv i företaget. Vad innebär dessa kundlösningar för det ekonomiska perspektivet, för styrsystem, för medarbetarnas förmåga och kapacitet samt krav på produkternas funktion och design. Hela denna palett ska sedan ge en rimlig avkastning. Dessa avvägningar, är en del i företagsledningens ABC. Däremot är det centralt att alla i en organisation ska genomsyras av hög kundkunskap och starkt intresse för hur kunderna lever, bor, vardagsliv, intressen, mediavanor och kulturell bakgrund. Kunderna står för våra intäkter och varje krona som kan stärkas ger möjligheter. Precis lika viktigt är hur vi hanterar kostnaderna så att det alltid blir ett överskott och att vi ger valuta för pengarna.

En gång i tiden var jag en av de mest anlitade föredragshållaren om just kundvård och att utveckla kunddatabaser och pejla nya trender och behov. Därför blev den en ledare kring detta tema i nya numret av Vi i Väteerhem plus ett litet veckobrev.

Hej alla,

Vilka sköna och fantastiska dagar det är just nu. Vi hoppas på att detta är signaturen för sommaren 2016

Med början nästa vecka ska jag besöka alla våra områden en dag i veckan och åka ut med reparatörer, bovärdar, trädgård/transport och vara på våra förvaltningskontor för att lära och se hur vi jobbar. Det ser jag fram emot.

Agendan i ledningsgruppen har en tendens att växa , där det ena ger det andra. Mallarna till datorerna är på väg ut. Kläderna närmare sig målgång. Bilarna börjar strajpas om nästa vecka och förberedelserna för Vätterhems 75 års jubileum är redan igång. Hemsidan uppdateras och får nya funktioner. Jag har fått in bra synpunkter på ledarskapsmanualen och här knådas det vidare. Även arbetet med hälsovård, friskvård och sjukskrivningarna pågår för fullt.

Byggavdelningen förbereder en långsiktig strategisk upphandling, vi har skrivit på markavtal för att bygga på Samset och Fagerslätt och efter sommaren inleds Ekhagen och Klippan på allvar. Även tomten Spädbarnet i Öxnehaga har kommit i spel och där väntar en otålig Widell på första spadtaget. Strandängen följer planen och där går vi mot inflyttning nästa år för 129 lägenheter. Utöver detta pågår flera intressanta aktiviteter för att få loss mer mark. Vi är även med i planeringen av den nya vårdcentralen plus nya bostadsrätter i Råslätt. En mindre arkitekttävlingen för Råslätt kommer inledas inom kort. Mer information om detta kommer.

Vi är också igång med att lägga en ny grund för sociala medier. Den nya hållbarhetsavdelningen jobbar just nu med roller och innehåll. Diskussioner sker med Jönköpings Energi kring nya kulvertsystem i Österängen och kring nya välfärdstjänster. Där målet är att utveckla nya och moderna trygghetsboenden. Vi skriver just nu ett samarbetsavtal med privat aktör för Strandängen. Vi har också inlett det så kallade trepartssamtalen med fastighetsägarföreningen, allmännyttan och hyresgästföreningen som ska mynna ut i hur vi kan stärka hyresrätter och på sikt få mer rättvisa hyror.

Snart kommer även Vi i Vätterhem ut och här har vi justerat profilen i smula. Skickar med texten som jag skrev till detta nummer och som handlar om våra hyresgäster.

För hyresgästernas bästa

Detta var rubriken som Stockholmshem under många år hade som inriktning för sin verksamhet. På 1990-talet, när jag jobbade med bolaget såg jag hur väl den fungerade i praktiken. Jag är själv hyresgäst och extra mån om att allt vi gör alltid ska ha en tydlig inriktning för hyresgästernas bästa. Vi har numera sex starka kort att backa upp detta med.

För det första, har vi numera ett kvalitets- och miljöledningssystem (ISO 9001 och 14 001) som är vårt heltäckande verksamhetssystem. I detta system finns våra rutiner, hur vi ska jobba, när saker ska utföras och vem som gör vad. Poängen är att jobba med goda rutiner och vara öppen för ständiga förbättringar liksom att ha en bra samverkan mellan olika avdelningar. Allt ska mynna ut i  säkra leveranser till dig som hyresgäst.

För det andra så har vi kundundersökningarna som grund för att förbättra vår service och arbetssätt. Varje år analyseras undersökningarnas resultat för hela förtaget, våra olika områden och resultatet bryts ner till respektive bovärd som mynnar ut i en konkret åtgärdslista. Dessa enkäter är därför mycket betydelsefulla och ger oss bra verktyg för att utveckla vår förvaltning.

För det tredje har vi preciserat och definierat alla våra roller i företaget. Varje tjänst har en tydlig beskrivning av ansvarsområde och befogenheter. Detta tillsammans med en klar värdegrund och företagsplan bidrar till att vi kan fatta rätt beslut när problemen uppstår.

För det fjärde så har vi infört en ny förvaltarorganisation som bland annat innebär att vi jobbar med mindre grupper och ett mer tillgängligt ledarskap. Ingen ledare har fler än tio anställda att coacha. När grupperna är mindre så är det också lättare att arbetsleda och ge bra återkoppling. Vi håller även på att ta fram en ny ledarskapsmanual där vi beskriver principerna kring vad som är ett gott ledarskap på Vätterhem, nu när vi är fler arbetsledare.

För det femte och det är en viktig faktor. Vi finns på plats. Vätterhem är ett lokalt företag och våra fyra förvaltarkontor finns mitt i våra stadsdelar. Det innebär att vi finns varje dag i våra bostadsområden och kan fånga upp problemen i ett tidigt skede. Vi finns med i den lokala områdesgruppen, stödjer och samverkar med olika nätverk och inte minst med kommunen. Att ha en egen organisation som gör saker i egen regi är nyckeln till en god förvaltning. Detta ska vi förstärka och utveckla ännu mer.

För det sjätte så håller vi på att utveckla en ny hållbarhetsavdelning. Denna ska bland annat jobba med praktiska frågor kring integration, boinflytande och samverkan i området. Syftet är att samla upp insatser som idag är utspridda och kraftsamla kring praktisk integration och en deltagarkultur. Glädjande är just nu att sysselsättningen ökar i alla våra stadsdelar samt att så många nya bostadsaktörer vill vara med och bygga och utveckla våra stadsdelar.

Efter sommaren skickar vi ut den nya hyresgästenkäten och vi är ytterst tacksamma för era synpunkter. Liksom att ni tar er tid att fundera kring vad som är bra och vad som kan bli bättre. Vårt mål är att vi ska ha minst 90 procent nöjda hyresgäster och idag ligger vi på 87,4 procent och tillhör de främsta bostadsbolagen i Sverige. Vi kommer emellertid aldrig att ge oss förrän vi når toppen och är det företaget som bäst uppfyller rubrikens andemening ”för hyresgästernas bästa”.

 

Ha det fortsatt gott/Thorbjörn