Budget 2017

Ett nytt år närmar sig och det innebär en ny budget och att avsluta processen som pågår från oktober till december i de flesta företagen. Det är en rolig fas när man planer och tänker igenom vad som ska göras och hur detta ska gå till. Liksom att kunna pricka in när de olika aktiviteterna ska inträffa (periodisering). Då blir det extra spännande att följa utfall mot lagd budget. Det blir som en resultattabell för att bedöm om spelet fungerar som vi tänkt oss det hela.

När budgeten beslutas i styrelsen så är det en lättnad – men andrummet blir kortvarigt. Det är som att gå ur askan i elden. Direkt efteråt tar hela bokslutsarbetet vid och januari är ekonomernas nobelfest. Då ska alla årets aktiviteter läggas in i rätt kolumner, konton och i rätt formler. Ett fascinerande pussel och hantverk som mynnar ut i en årsredovisning på 100 tals sidor. En gång i tiden kunde jag själv göra bokslut men det tiden är sannerligen förbi.

Så här ser läget ut för vår budget 2017:

Vätterhem står inför en kraftig volymökning som innebär extra kontroll på kassaflödet och balansräkningen. Vätterhem följer en långsiktig finansieringsplan som sträcker sig från 2016 till 2023.

En budget är en kvalificerad bedömning som bygger på erfarenheter, kunskaper och insikter om vad som påverkar branschen det närmaste året. För 2017 har vi bedömt att vi ska uppnå ett resultat på 80 mkr före skatt. Ett stabilt resultat som framtagits av väldigt många duktiga medarbetare. Denna budgetprocess har involverat alla våra förvaltningsområden, samtliga avdelningar på huvudkontoret och ekonomifunktionen. Ett bra teamarbete som även sprider en stor ekonomisk medvetenhet i organisationen.

En strategi som vi jobbar med är att konsolidera bolaget inför en kraftfull nyproduktion. För närvarande ligger soliditeten på 20 procent vilket vi försöker öka till 22 procent under 2017. För att klara nyproduktionen behövs starka resultat, försäljningar av mark eller bostadsrätter plus våra avskrivningskostnader som inte påverkar likviditeten, för att kunna ha en stark och sund självfinansiering.

Vätterhem har de senaste tjugo åren inte tagit upp några ny lån. Lånesumman är alltjämt 2,4 miljarder kronor. Detta kommer att förändras från 2018 och framåt. Nästa år planerar vi att starta cirka 300 bostäder (Samset, Strandängen och Öxnehaga) som innebär investeringar på cirka 600 mkr exklusive K3-investeringar. Investeringarna börjar verkställas i slutet av året och sedan pumpas det på med nya bostäder som gör att bolaget behöver ha minst 250 mkr i självfinansiering varje år för att fortsätta att stärka soliditeten. I nyproduktionen finns betydande risker med räntehöjningar, vakanser och höga produktionskostnader. Här krävs ett mycket aktivt och affärsmässigt uppträdande samt gott och stödjande samarbete i bolaget.

Kassaflödet blir därmed viktigare och viktigare i takt med att vi släpper på ytterligare bostäder. Även bolagets balansräkning kommer att expandera och det enskilt viktigaste nyckeltalet är just soliditeten. Denna ska aldrig gå under 20 procent och för detta krävs markförsäljningar, försäljningar av bostadsrätter och att utveckla stadsdelar tillsammans med andra, precis som vi gör i Strandängen.

Ser vi till resultatbudgeten som bedöms till 80 mkr så har vi ökat de administrativa kostnaderna som beror på volymökningarna. Vi har ökat personalstyrkan med tio personer, höjt löner, storsatsat på utbildningar och en ny IT-struktur för att möta digitaliseringens nya krav. Detta innebär att vi har samma administrativa snittkostnad som övriga SABO-företag. Även marknadsföringen har utökats inför jubileumsåret 2017.

Räntenivåerna är historiskt låga och dessa kostander kommer sakta men säkert att stiga. När räntorna går upp så påverkar detta även hyrorna som följer med upp. Energiförbrukningar sjunker med cirka två procent per år på grund av riktade investeringar och driftsoptimering.

Vätterhem jobbar avslutningsvis med målstyrning. Det innebär att vi styr hela verksamheten efter sex stycken tuffa och mätbara mål. För 2016 har fem mål ökat och ett mål minskat. Ambitionen är att alla mål ska öka varje år och detta mäts genom externa och interna undersökningar. 2023 är visionen att tillhöra Sveriges främsta bostadsbolag. Den lagda budgeten är byggdelar i denna process.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

*