Bokslut 2016 – ett superresultat och en superorganisation

Arbetet med att sammanställa 2016 i siffror och bokstäver är precis klart. Att summera ett år skulle alla människor göra. Det är verkligen ett bra sätt för att upptäcka nya utvecklingsidéer och nya framtidssatsningar när man ser helheten och hela pusslet.

Det brukar dessutom bli bråttom med just årsredovisningen i och med att tiderna är så framflyttade. Redan i slutat av januari ska vi skicka årsredovisningen till ägaren och beslut ska tas i mitten av februari av styrelsen och årsstämman kommer en månad senare. Ett bra tips är att börja redan i slutat av november och ha det mesta klart i början av januari.

Resultat för 2016 blev 100 mkr och är vårt bästa resultat någonsin som beror på en superorganisation, låga räntor, låga driftskostnader och klok styrelse och ägare. Att driva en så omfattande verksamhet som Vätterhem utgör, handlar om lagarbete från början till slut.

Här är så min inledande text till årsredovisningen 2016:

IN I DET SISTA är det fullt upp med 2016. Året kan utan överdrift benämnas som ett utvecklingsår för Vätterhem. Hela organisationen har verkligen bjudit till och flyttat fram våra positioner. Under året har vi utvecklat ett nytt trygghetsboende i Öxnehaga, infört ett nytt marknadssystem och ny uthyrningspolicy, påbörjat arbetet med egna detaljplaner, nytt samarbetsprojekt med Tosito om utvecklingen av Strandängen med blandade upplåtelseformer. Vi har infört en ny grafisk profil som syns på kläder, skyltar och bilar, byggt en ny hemsida, förändrat organisationen, vidareutvecklat vårt certifierade verksamhetssystem, tagit fram en ny ledarskapsmanual, nya befattningsbeskrivningar för alla liksom ett nytt lönesystem. Vi har även genomfört en rad tunga utbildningsinsatser och inte minst ökat nyproduktionen. Detta är bara ett axplock och listan går att göra minst lika lång till. Vi har landat cirka 50 tunga projekt som du kan läsa om i denna årsredovisning.

Detta har skett genom mycket starka viljeansträngningar i organisationen och många medarbetare har också haft en fantastisk utveckling. Styrningen av företaget sker med hjälp av sex tuffa och konkreta målsättningar. I botten ligger vår långsiktiga företagsplan, värdegrund och finansiering.

MÅLUPPFYLLELSE 2016

• NKI (Nöjd-Kund-Index) har ökat från 87,4 till 87,8 procent. Målet är 90 procent 2023.
• NMI (Nöjd-Medarbetar-Index) har ökat från 73 till 78 procent. Målet är 90 procent 2023.     • BI (Bygg-Index) har ökat från 129 bostäder till 203 i produktion. Antal påbörjade 2016 ligger på 74 bostäder. Målet är 200 påbörjade varje år.                                                           • EI (Energi-Index) har förbättrats från 105 kWh till 104,4 kWh. Målet är 85 kWh 2023.         • Soliditet har ökat från 17 till 19 procent. Målet är 23 procent 2023.                                       • PI (Produkt-Index) har minskat från 82,5 till 82,3 procent. Målet är 85 procent 2023.

Fem av sex mål har alltså ökat under året, vilket är väldigt glädjande. På så sätt kan vi konstatera att Vätterhem är på rätt väg. Även sysselsättningen i våra bostadsområden fortsätter att utvecklas på ett positivt sätt. Målen mäts av externa aktörer och intern statistik som publiceras. Ser vi till det ekonomiska utfallet så har vi fått med oss ekonomin trots stora utvecklingskostnader, lönejusteringar och organisationsförändringar. Resultatet ligger kring 100 mkr, vilket är det bästa resultat Vätterhem har haft någonsin i sin historia. Skälet är låga räntor, effektiv organisation och ett tjänligt väder. Det är extra roligt att detta infaller i samband med vårt 75 års jubileum. Resultatet stärker också upp soliditeten som nu hamnar på 19 procent. Ett rejält lyft på fem procent på två år. En bra buffert inför ett mycket ambitiöst investeringsprogram för de kommande sju åren. En annan styrka är också att Vätterhem inte tagit upp några nya lån detta år. Vi har finansierat all nyproduktion och investeringar (komponentbyten) med egna medel. Investeringsnivån ligger på 280 mkr. Sannolikt slipper vi lån även 2017 då vi gör en markförsäljning på Strandängen. Längre fram kommer vi behöva ta upp nya lån som en del i finansieringen av all nyproduktion.

FRAMTIDSUTSIKTER

Vi har lagt en stabil budget som pekar på ett resultat kring 80 mkr för 2017. Vi fortsätter med ett kraftfullt underhåll som ligger kring 111 mkr samt komponentbyten som bedöms till cirka 50 mkr. Detta innebär renoveringar och underhåll för 250 kronor per kvadratmeter och år vilket är en mycket hög nivå. 2017 blir både ett samarbetsår och ett jubileumsår när Vätterhem fyller 75 år. Vi ska lätta lite på gasen och verkligen kugga ihop alla delar i varandra. Vi ska bli mycket bättre på att samarbeta mellan, och inom, avdelningar. Bli ett starkt team som hjälper varandra och tillsammans kämpar för att nå våra sex mål och vår vision. Vi kommer också lägga ner stor kraft på att bygga nya prisvärda bostäder. Ambitionen är att påbörja minst 200 bostäder, kanske upp till 300 beroende på hur vi lyckas med detaljplanerna. Vi har som mål att starta i Samset och Fagerslätt med 190 nya bostäder. Även arbetet med medarbetarundersökningen kommer att prioriteras liksom handlingsplaner för att stärka kundnöjdheten.

Under året är ambitionen att vi ska synas och verkligen visa upp vår fantastiska 75-åriga historia. En ny bok är på väg och under året ska det ske en mängd aktiviteter som är kopplade till 75-års jubileet. Vi fortsätter samarbetet med högskolorna i Jönköping och Chalmers Tekniska Högskola samt forskningsinstitutet SP. Vi ska också dra igång en bred omvärldsanalys för att fånga upp och tillvarata trender, digitaliseringens möjligheter och behovet av nya tjänster i boendet. Men som sagt, året ska präglas av samarbete och att få effekter av ett förstärkt samarbete. Vi fortsätter också vår linje med att utveckla blandade bostadsformer i våra stadsdelar. I Råslätt inleds ett demokratiskt utvecklingsarbete tillsammans med hyresgästerna som kommer att pågå under flera år.

Avslutningsvis vill jag tacka alla hyresgäster samt alla ambitiösa och kompetenta medarbetare som gjort 2016 till ett framgångsrikt utvecklingsår, samtidigt som vi fått med oss ekonomin. Även styrelsen och vår ägare har alla bistått med att skapa de bästa förutsättningar för att kunna förvalta och utveckla Vätterhem. Ett stort tack för detta lagarbete.

Jönköping 20 februari 2017 Thorbjörn Hammerth VD

Vatterhem_arsredovisning_2016_webb

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

*