Medarbetarskapet

Oftast kretsar nästan allt i ett företag kring ledarskap och styrning, trots att det är på fältet alla slag står och det är där medarbetarskapet prövas för att vinna både krig och uppnå bolagets målsättningar. Då gäller det att alla vet vad som gäller och förstår hur mycket var och ens insatser betyder för helheten. Det är lärande från båda hållen.

Ett företags består av olika resurser och tillgångar som pengar, kunder, fastigheter, inventarier och olika system. Men den viktigaste tillgången är utan tvekan medarbetaren.

I vårt bolag är alltså medarbetaren den viktigaste tillgången. För oss är det därför viktigt med allas lika värde, att vi prioriterar jämställdhet och respekterar varandra för dem vi är. Vi har nolltolerans mot rasism, kränkningar, mobbing och sexuella trakasserier. Detta är en gräns som ingen ska passera.

Att precisera vad medarbetarskapet är och går ut på gör man bäst i en medarbetarhandbok. Syftet är att systematisera och skapa enhetliga regler, stärka samhörigheten och frigör innovationskraft. Med tidens gång utvecklas oftast olika lösningar och medarbetare tolkar vissa saker på olika sätt som gör att det inte blir konsekvent eller effektivt. Ibland lägger man ner mer tid på att diskutera upplevda orättvisor än hur man ska lösa konkreta arbetsuppgifter. När vi samverkar och alla dra mot samma mål har vi också större möjlighet att uppnå minst 90 procent nöjda medarbetare som är ett av företagets sex mätbara målsättningar. Detta ligger också helt i linje med våra tre trippercertifierade ledningssystem ISO 9001, ISO 14 001 och OHSAS 18001.

Ambitionen med medarbetarhandboken är också att försöka hitta en balans mellan frihet och regler. Det handlar om att ge och ta och avvägningen mellan det kollektiva och individuella.

Vår huvudlinje är att vi litar på medarbetarna och värnar begreppet; frihet under ansvar. Vi vill undvika en massa byråkrati och detaljerade instruktioner som sällan blir bra. Istället har vi aktuella befattningsbeskrivningar som ger riktning, men där var och en kan påverka och har stort inflytande på sitt jobb. Beskrivningarna har en generell och en specifik del.

Utgångspunkten för medarbetarboken är vår värdegrund LUTA som står för långsiktighet, utveckling, trygghet och ansvar. Nästan alla områden är koppade till denna värdegrund. Vi ska alltid präglas av transparens och tillämpa offentlighetsprincipen i alla delar. Vi har inget att dölja utan ska verka för en god etik. Vi ska ge snabba svar när vi granskas eller när någon begär ut våra handlingar.

En god samverkan med de fackliga organisationerna prioriteras så att dessa kommer in i tidiga skeden och kan påverka besluten.

En annan huvudlinje är att laget är större än jaget. Det är genom ett välfungerande samarbete som man kan åstadkomma storverk. Därför är det viktigt att vi alltid betonar det bästa hos varandra och hjälper varandra. Att vi visar en positiv attityd och omtanke mot varandra.

Den bästa innovationen kan uppstå hos vem som helst av oss och då är det viktigt att vi har ett klimat som gör att idéerna kan blomma ut överallt. Ett klimat som vi alla påverkar genom engagemang och att inkludera varandra.

Hos oss innebär medarbetarskapet följande:

• Medarbetarskapet handlar om att planera, genomföra och följa upp saker och ting. Det handlar om att prioritera, det går inte att göra allt och verka för en god samverkan både intern och externt.

• Du ska alltid kunna påverka ditt jobb och helheten. Du ska alltid lägga fram dina synpunkter utan rädsla för att detta kommer att belasta dig. Annars kan vi aldrig bli bättre.

• Du är ansvarig för din egen utveckling tillsammans med din närmaste chef. Vi är mycket angelägna om att man tillvaratar din begåvning och möjligheter för att vi ska kunna bli ännu bättre.

• Att vi alla utför våra arbetsuppgifter på ett professionellt och skickligt sätt. Det innebär att våra hyresgäster och kollegor ska bemötas på ett trevligt och positivt sätt. Det ska kännas att vi uppskattar vårt jobb. Vi väljer att se möjligheter framför problem.

• I de fall man inte är beredd att lägga ner fullt engagemang eller lojalitet med företaget är det bättre att byta arbetsgivare för allas bästa. Det är ingen idé att bara åka med och inte bidra. I dessa situationer ska vi alltid se till att medarbetarna får rätt stöd och hanteras väl.

• Medarbetarskapet innebär att vi följer företagets regler och beslut som finns. Görs avsteg ska detta förankras hos chefen.

• Inför olika beslut eller förändringar som påverkar medarbetaren ska de som berörs inkluderas och ha god möjlighet till dialog och att lämna synpunkter.

• Du ska alltid kunna påverka din lön genom ett väl utfört arbete.

En förutsättning för att kunna förändra saker och ting är att miljö är trygg och inkluderande. Hos oss ska man alltid känna att man är viktig och betydelsefull för helheten. Så är det. Vi vet att det är individer som gör skillnad och detta gäller oavsett yrkesroll.

Vi uppskattar att man bidrar till verksamhetens bästa, genom att delta i skyddsronder, friskvård, internrevision, olika utvecklingsgrupper typ momentumgruppen etc. Alltså viktiga arbetsuppgifter som ligger utanför ordinarie arbetsuppgifter.

Sådana är vi. För mig är alltså medarbetarskapet minst lika viktigt som ledarskapet. Det är olika sidor av samma mynt. Genom att jobba rätt kan man i princip uppnå vad som helst. Grunden är en prestigefri miljö där det är tillåtet att göra fel, där man har omtanke om varandra och prioriterar innovationer och ständiga förbättringar. Vi vinner som ett lag och förlorar som ett lag.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

*