Genombrottsåret 2022

Årsstämmorna står för dörren, årsredovisningen har lämnat tryckpressen, summeringar har skett och kursen framåt har redan påbörjats. Temat detta år, 2023 är trygghetsåret där vi ska rama in och främja olika åtgärder och aktiviteter som kan stärka hyresgästernas trygghet i sitt kvarter och stadsdel.

En sista tillbakablick i backspegeln 2022 innan det är full fart framåt. Det blev ett överraskande år. Vi gick in med hyresgäståret och kom ut med genombrottsåret. Vi  bröt en psykologisk viktig barriär och nådde äntligen 80 procent nöjda hyresgäster som är bolagets bästa resultat någonsin. Ett viktig milstolpe som ger kraft för att gå mot 81 procent. Året präglas också av att vi åter kan träffas och att covid-restriktionerna togs bort även om pandemin inte är över på långa vägar. Detta innebär också mer flexibla och nya arbetssätt som påverkar ledarskapet och medarbetarskapet.

Vi styr bolaget utifrån visionen, värdegrunden och sex övergripande mål och 19 strategier utöver koncernens och stadens uppdrag och ägardirektiv. När det gäller målen så mäts och utvärderas dessa minst en gång per år där vi försöker nå eller överträffa nivåerna. Vi har årliga mål och långsiktiga mål som gäller fram till 2027. Målen speglar bolagets resurser. Så här ser måluppfyllelsen ut i relation till 2022 års mål.

Stark måluppfyllelse

  • Kundnöjdhet: Ökar
  • Produktnöjdhet: Ökar
  • Medarbetarnöjdhet: Ökar
  • Energieffektiviseringar: Ökar (fjärrvärme, vatten och el samt av fall kraftigt lägre användning och förbrukning)
  • Utvecklingsområden: Tynnered ökar och Bergsjön bäst av alla särskilt utsatta områden.
  • Ekonomin: Sämre resultat och kassaflöde än budgeterat.

Av sex mål så går vi framåt på fem mål och missar ett mål. Det är ett tydligt framåtskridande och en god måluppfyllelse. Vi är inne i en väldigt bra trend just nu och den ska vi förstärka trots att vi får mindre pengar att röra oss med nästa år. För 2023 har vi satt upp nya och något högre mål– alltså en stegvis utveckling fram till 2027 – då vi ska vara det ledande bostadsbolaget i Sverige. Detta har vi potentialen för, det ser jag i vårt arbete, i vår kompetens, ambition och undersökningar.

Många milstolpar

Året har verkligen präglats av många milstolpar. Vi är klara med vårt innovationsboende på Kustgatan som består av 143 lägenheter och pågått i två år. Här har vi även tillskapat 44 nya bostäder som tidigare var kontor. Vi vann Sveriges Allmännyttas klimatpris i en av tre kategorier, nomineras till ett av de tre bästa renoveringarna i Sverige samt definierat det flexibla arbetssättet för administrationen och tagit beslut om mobilitetsfrågorna och parkeringsavgifter. Vi har enats med stadens verksamheter om upprustning av bostadshus på Änggården som ligger vägg i vägg med Botaniska trädgården. Konferensen med hela bolaget i maj blev en efterlängtad sammankomst och positiv avstamp. Äntligen fick vi träffas. Vi har uppdaterat företagsprofilen och den grafiska kostymen. Den nya boendeappen lanseras fullt ut och vi knyter an till gamla tiders distriktsdagar då alla är ute och jobbar i vår förvaltning för att träffas över gränser. Företagsplanerna får en ny förpackning med en årlig plan och en flerårig plan och verksamhetssystemet Stratsys driftsätts. Ombildningsfrågorna har också präglat verksamhetsåret och där har vi jobbat systematiskt i Bergsjön för att få till stånd en ombildning. Under året har vi synts i många sammanhang och då oftast kring renoveringar, IMD, återbruk och hyreshöjningar. Bäst av allt är att vi sänker energianvändningen från 121 kWh/kvm till 114 kWh/kvm i hela fastighetsbeståndet. En dramatisk förändring och förbättring. Detta innebär att vi minskar vårt klimatavtryck på 1 100 ton koldioxid-ekvivalenter på ett ända år. Nästa år, 2023 satsar vi cirka 100 mnkr på energieffektiviseringar i våra fastigheter. Insatser som sänker våra driftkostnader och spar på miljön.

Stora rekordrenoveringar och investeringar

2022 blir sista året då vi kan lägga så stora insatser på alla våra renoveringar och investeringar. Under året har vi satsat inte mindre än 1 269 miljoner kronor i reparationer, underhåll, investeringar i befintligt bestånd och nyproduktion. Vi går verkligen på maxkapacitet och nivåerna kommer att sänkas för att ha större marginaler i en annalkande lågkonjunktur. Fokus blir att jobba med vår beställarroll, kostnadseffektivitet och följa upp våra leverantörer och partners utifrån avtal och fakturor så att vi får ut mer värde för pengarna. Årets resultat är 40 mnkr. Vårt ekonomiska driftsöverskottmål är 469 mnkr och utfallet blev alltså läge 434 mnkr. Vi missade även kassaflödet med cirka 10 mnkr som vi ska begrunda och vidta åtgärder för att hålla budgeten.

Det innebär att vi under de senast tre åren gjort omfattande insatser i vårt fastighetsbestånd som stärkt och förbättrat husens driftsekonomi och boendeupplevelse på ett påtagligt sätt.

Sammantaget har vi alltså lagt en stark grund för den fortsatta företagsresan fram till 2027. Jag vill därför tacka alla medarbetare och chefer för en grym leverans, ett utmärkt samarbete inom Framtidenkoncernen liksom vår proffsiga styrelse som starkt bidragit till en god utveckling i bolagets styrning i tuffa frågor. Samverkan med stadens alla verksamheter har fungerat väldigt väl och riktningen från delar till helhet står vi bakom till hundra procent för att bygga en jämlik och inkluderande stad.

Thorbjörn